Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373, poz. 2595, poz. 2597, poz. 2598, poz. 2642, poz. 2832, poz. 2924, poz. 2952, poz. 3005, poz. 3093, poz. 3366, poz. 3423, poz. 3550, poz. 3688, poz. 4002) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.398.967 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.131.880 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.029.892 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 97.108 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.267.087 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);

3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.570.373 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 61.894.645 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.029.892 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 97.108 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.675.728 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 18.400 zł);

4) nadwyżka budżetu w kwocie 828.594 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 3/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

20 783

20 783

w tym wydatki bieżące

20 783

20 783

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

20 783

20 783

w tym wydatki bieżące

20 783

20 783

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

4 041

4 041

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

0

41

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

41

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000

4 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

4 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

4 000

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

41

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

16 742

16 742

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

8 924

4 422

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 860

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 815

§ 4270

Zakup usług remontowych

2 630

0

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

585

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

600

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 249

607

Rozdział 80104

Przedszkola

5 366

5 366

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 940

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

356

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

13

0

§ 4270

Zakup usług remontowych

270

0

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

0

70

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

4 940

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

50

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

93

0

Rozdział 80110

Gimnazja

0

1 557

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 557

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 452

2 452

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 095

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

602

§ 4300

Zakup usług pozostałych

513

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

445

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 494

755

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0

1 446

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

446

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 000

Rozdział 80195

Pozostała działalność

0

1 499

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 499

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe