Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Narewka

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 27 334 303 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 758 099

- dochody majątkowe: 11 576 204

2) wydatki ogółem : 28 174 117 zł w tym:

- bieżące : 13 650 728

- majątkowe: 14 523 389

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2014r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

726 931

-4 800

722 131

85295

Pozostała działalność

36 480

-4 800

31 680

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

36 480

-4 800

31 680

bieżące razem:

14 349 960

-4 800

14 345 160

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 207 749

0

1 207 749

majątkowe razem:

11 576 204

0

11 576 204

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 324 204

0

10 324 204

zlecone razem:

1 412 939

0

1 412 939

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

ogółem:

27 339 103

-4 800

27 334 303

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 531 953

0

11 531 953

Zmniejsza się plan dotacji na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 4 800 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.650.2014.MA z dnia 28 listopada 2014r w sprawie zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014r.

Rodzaj zadania : własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

309 675

0

309 675

40002

Dostarczanie wody

309 675

0

309 675

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 810

1 000

2 810

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99 337

-3 200

96 137

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

-1 800

1 200

4260

Zakup energii

80 000

5 000

85 000

4270

Zakup usług remontowych

10 500

-1 000

9 500

600

Transport i łączność

1 204 168

0

1 204 168

60004

Lokalny transport zbiorowy

23 000

-2 500

20 500

4300

Zakup usług pozostałych

23 000

-2 500

20 500

60016

Drogi publiczne gminne

1 119 468

2 500

1 121 968

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

500

800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 800

2 000

42 800

630

Turystyka

1 855 296

0

1 855 296

63095

Pozostała działalność

1 855 296

0

1 855 296

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

600

900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85 184

-3 010

82 174

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 087

2 000

26 087

4260

Zakup energii

13 230

1 000

14 230

4270

Zakup usług remontowych

2 000

-600

1 400

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

10

210

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 420 041

0

5 420 041

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 220 041

0

5 220 041

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

206 000

23 000

229 000

4270

Zakup usług remontowych

43 000

-15 000

28 000

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

12 000

-8 000

4 000

710

Działalność usługowa

75 000

0

75 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

75 000

0

75 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000

4 000

35 000

4300

Zakup usług pozostałych

44 000

-4 000

40 000

750

Administracja publiczna

1 900 698

0

1 900 698

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

78 200

0

78 200

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

76 200

-2 000

74 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

2 000

4 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 680 998

10 700

1 691 698

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

164 597

-4 000

160 597

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45 000

-7 000

38 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 800

27 000

147 800

4260

Zakup energii

29 000

-6 000

23 000

4270

Zakup usług remontowych

35 000

2 500

37 500

4300

Zakup usług pozostałych

222 700

11 200

233 900

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

16 000

-5 000

11 000

4430

Różne opłaty i składki

25 000

-8 000

17 000

75095

Pozostała działalność

83 500

-10 700

72 800

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

23 000

-6 000

17 000

4430

Różne opłaty i składki

27 500

-4 700

22 800

801

Oświata i wychowanie

3 961 832

0

3 961 832

80101

Szkoły podstawowe

2 059 762

-995

2 058 767

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

85 200

40

85 240

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

254 140

300

254 440

4120

Składki na Fundusz Pracy

33 350

-1 400

31 950

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500

65

1 565

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

141 945

-14 055

127 890

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 705

15

7 720

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

95 900

-12 730

83 170

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 400

-1 340

18 060

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

328 310

-3 000

325 310

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 700

-3 000

101 700

80110

Gimnazja

595 467

18 050

613 517

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

362 500

10 800

373 300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73 900

4 950

78 850

4260

Zakup energii

42 518

2 365

44 883

4410

Podróże służbowe krajowe

600

-65

535

80113

Dowożenie uczniów do szkół

369 170

0

369 170

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000

900

1 900

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9 000

3 200

12 200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 733

-2 000

115 733

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 137

-1 200

23 937

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

147 000

8 100

155 100

4430

Różne opłaty i składki

18 000

-9 000

9 000

851

Ochrona zdrowia

70 845

0

70 845

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

70 345

0

70 345

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

900

7 900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 345

-2 000

21 345

4300

Zakup usług pozostałych

38 000

3 000

41 000

4430

Różne opłaty i składki

1 000

-900

100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

-1 000

0

852

Pomoc społeczna

1 060 851

-4 800

1 056 051

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 955

-2 100

18 855

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 997

-2 100

12 897

85295

Pozostała działalność

65 420

-2 700

62 720

3110

Świadczenia społeczne

64 920

-2 700

62 220

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 981 343

0

3 981 343

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

234 277

0

234 277

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

1 800

11 800

4260

Zakup energii

68 000

9 000

77 000

4270

Zakup usług remontowych

5 500

-2 800

2 700

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

-8 000

7 000

90002

Gospodarka odpadami

238 090

0

238 090

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 946

300

6 246

4120

Składki na Fundusz Pracy

882

20

902

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 710

-320

4 390

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

112 160

-200

111 960

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

-300

2 700

4270

Zakup usług remontowych

20 000

100

20 100

90095

Pozostała działalność

3 396 816

200

3 397 016

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000

1 000

6 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

202 000

40 078

242 078

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

198 908

-29 378

169 530

4270

Zakup usług remontowych

15 000

-1 600

13 400

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000

300

2 300

4300

Zakup usług pozostałych

55 244

-1 100

54 144

4430

Różne opłaty i składki

16 000

-9 100

6 900

Razem: własne

26 765 978

-4 800

26 761 178

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

36 107

0

36 107

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

25 549

0

25 549

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 733

664

2 397

4300

Zakup usług pozostałych

3 797

-664

3 133

Razem: zlecone

1 412 939

0

1 412 939

Ogółem:

28 178 917

-4 800

28 174 117

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
W dziale 852 dokonuje się następujące zmiany:

- 2 100 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń

- 2 100 zł zwiększa się plan wydatków na świadczenia za prace społecznie użyteczne

- 4 800 zł zmniejsza się plan wydatków na dożywianie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe