reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r., poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024; z 2014 r. poz 671) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na rok 2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jarosław Budnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA ROK 2015

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.), dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Dąbrowie Białostockiej w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - uchwała Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P.z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.).

Program będzie realizowany w roku 2015 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Wpisuje się w założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2016 Gminy Dąbrowa Białostocka: cel 3 "Tworzenie warunków sprzyjających profilaktyce i ochronie zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia", cel 7 "Stworzenie kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną".

Ocena sytuacji

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej wynika, że najczęstszym powodem udzielenia pomocy społecznej jest ubóstwo. Z ubóstwem mieszkańców bezpośrednio powiązane są: pozostawanie bez pracy oraz niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.

Ubóstwo rodzin wpływa na obniżenie poziomu życia, ogranicza możliwość realizacji podstawowych potrzeb, a co za tym idzie rodzi zagrożenie niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

W 2014 roku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada wsparciem w zakresie dożywiania objęto 310 rodzin. Posiłku udzielono 409 uczniom. W trybie pomocy w postaci posiłku bez wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego pomocą objęto 9 uczniów.

Mając powyższe na uwadze oraz wymogi w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, przyjęcie programu osłonowego gminy staje się zasadne.

Podmioty realizujące program

Realizatorem i koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy, tj. szkołami, przedszkolami lub prowadzonymi przez inne samorządy gminne i podmioty, do których uczęszczają uczniowie i dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Pomocy udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego służącego ustaleniu sytuacji rodziny.

Liczba dzieci i uczniów, którym w/w pomoc została udzielona nie może przekroczyć 20 % liczby dożywianych uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji otrzymanej w 2014 roku w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.).

.

Monitorowanie programu

Z realizacji programu sporządzane będą informacje kwartalne oraz informacja roczna, wchodzące w skład dokumentacji rozliczeniowej wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama