reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1/14 Burmistrza Lipska

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 90.292 zł oraz zmniejszyć wydatki o 90.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.403.964 zł, w tym dochody bieżące 17.250.174 zł i dochody majątkowe 153.790 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.393.964 zł, w tym wydatki bieżące 16.384.818 zł i wydatki majątkowe 1.009.146 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości -10.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik do Zarządzenia Nr 1/14
Burmistrza Lipska
z dnia 8 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

989 300,00

0,00

989 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

989 300,00

0,00

989 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 350,00

- 2 000,00

9 350,00

Własne

11 350,00

- 2 000,00

9 350,00

4260

Zakup energii

19 000,00

1 000,00

20 000,00

Własne

19 000,00

1 000,00

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

1 000,00

3 000,00

Własne

2 000,00

1 000,00

3 000,00

750

Administracja publiczna

2 179 053,00

0,00

2 179 053,00

75011

Urzędy wojewódzkie

170 622,00

- 2 800,00

167 822,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

320,00

500,00

820,00

Własne

320,00

500,00

820,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

96 700,00

1 200,00

97 900,00

Własne

52 700,00

1 200,00

53 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

- 4 500,00

12 500,00

Własne

12 700,00

- 4 500,00

8 200,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

127 000,00

- 6 200,00

120 800,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

116 000,00

- 5 000,00

111 000,00

Własne

116 000,00

- 5 000,00

111 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 500,00

- 1 200,00

9 300,00

Własne

10 500,00

- 1 200,00

9 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 760 711,00

11 000,00

1 771 711,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 092 800,00

31 300,00

1 124 100,00

Własne

1 092 800,00

31 300,00

1 124 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

190 700,00

500,00

191 200,00

Własne

190 700,00

500,00

191 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 500,00

600,00

17 100,00

Własne

16 500,00

600,00

17 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

791,00

500,00

1 291,00

Własne

791,00

500,00

1 291,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

101 042,00

- 5 000,00

96 042,00

Własne

101 042,00

- 5 000,00

96 042,00

4260

Zakup energii

17 500,00

- 1 000,00

16 500,00

Własne

17 500,00

- 1 000,00

16 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

100,00

100,00

Własne

0,00

100,00

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

97 000,00

- 13 000,00

84 000,00

Własne

97 000,00

- 13 000,00

84 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7 000,00

1 500,00

8 500,00

Własne

7 000,00

1 500,00

8 500,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

11 030,00

- 3 500,00

7 530,00

Własne

11 030,00

- 3 500,00

7 530,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00

- 1 000,00

11 000,00

Własne

12 000,00

- 1 000,00

11 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

37 000,00

- 2 000,00

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

29 200,00

- 2 000,00

27 200,00

Własne

29 200,00

- 2 000,00

27 200,00

75095

Pozostała działalność

83 720,00

0,00

83 720,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

800,00

1 300,00

Własne

500,00

800,00

1 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 500,00

- 1 200,00

56 300,00

Własne

57 500,00

- 1 200,00

56 300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 100,00

- 3 000,00

10 100,00

Własne

13 100,00

- 3 000,00

10 100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

3 400,00

3 400,00

Własne

0,00

3 400,00

3 400,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

450 873,00

0,00

450 873,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

382 573,00

900,00

383 473,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

105 000,00

2 900,00

107 900,00

Własne

105 000,00

2 900,00

107 900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 100,00

330,00

19 430,00

Własne

19 100,00

330,00

19 430,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

- 130,00

870,00

Własne

1 000,00

- 130,00

870,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 764,00

1 000,00

66 764,00

Własne

65 764,00

1 000,00

66 764,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 2 000,00

8 000,00

Własne

10 000,00

- 2 000,00

8 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

100,00

100,00

Własne

0,00

100,00

100,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500,00

- 500,00

0,00

Własne

500,00

- 500,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

- 300,00

6 700,00

Własne

7 000,00

- 300,00

6 700,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 500,00

1 500,00

Własne

2 000,00

- 500,00

1 500,00

75414

Obrona cywilna

3 300,00

- 400,00

2 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 700,00

- 400,00

1 300,00

Własne

1 700,00

- 400,00

1 300,00

75495

Pozostała działalność

4 000,00

- 500,00

3 500,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

- 500,00

0,00

Własne

500,00

- 500,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

6 052 599,00

0,00

6 052 599,00

80101

Szkoły podstawowe

3 037 077,00

- 21 000,00

3 016 077,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 915 030,00

- 21 000,00

1 894 030,00

Własne

1 915 030,00

- 21 000,00

1 894 030,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

297 100,00

21 000,00

318 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

291 000,00

21 000,00

312 000,00

Własne

291 000,00

21 000,00

312 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 009 624,00

0,00

1 009 624,00

90002

Gospodarka odpadami

547 900,00

0,00

547 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000,00

18 112,00

26 112,00

Własne

8 000,00

18 112,00

26 112,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 400,00

3 088,00

4 488,00

Własne

1 400,00

3 088,00

4 488,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

- 200,00

0,00

Własne

200,00

- 200,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 400,00

- 21 000,00

46 400,00

Własne

67 400,00

- 21 000,00

46 400,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

23 000,00

- 450,00

22 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 450,00

550,00

Własne

1 000,00

- 450,00

550,00

90095

Pozostała działalność

142 639,00

450,00

143 089,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

512,00

2 012,00

Własne

1 500,00

512,00

2 012,00

4270

Zakup usług remontowych

3 500,00

- 912,00

2 588,00

Własne

3 500,00

- 912,00

2 588,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

400,00

400,00

Własne

0,00

400,00

400,00

4430

Różne opłaty i składki

1 654,00

450,00

2 104,00

Własne

1 654,00

450,00

2 104,00

Razem:

17 393 964,00

0,00

17 393 964,00


Uzasadnienie

Po stronie wydatków dokonano przesunięć zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 40.400 zł i Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 4.330 zł. Dokonato także przesunięcia wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 21.000 zł i Gospodarce komunalnej i ochronie srodowiska o 22.562 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama