Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130a ust.6 w związku z art.130a ust. 2a oraz art.130a ust.5c i art.130a ust.6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:

1) rower lub motorower - za usunięcie - 112 zł; za każdą dobę przechowywania - 19 zł,

2) motocykl - za usunięcie - 221 zł; za każdą dobę przechowywania - 26 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 485 zł; za każdą dobę przechowywania - 39 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 606zł; za każdą dobę przechowywania - 51 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 858 zł; za każdą dobę przechowywania - 73 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1265 zł; za każdą dobę przechowywania - 135 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1539 zł, za każdą dobę przechowywania - 199 zł.

2. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia:

1) rower lub motorowe r - 56 zł,

2) motocykl - 111 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 243 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 303 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 429 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 633 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 770 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe