Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego.

1. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół osób mieszkających razem spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które maja inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) małym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 1 - 2 osób,

2) średnim gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 3 do 5 osób,

3) dużym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 6 i więcej osób.

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości i stawki opłaty określonej w §3.

§ 3. 1 Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszane) wynosi:

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 26 zł.,

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 58 zł.,

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 84 zł.

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane i odbierana są w sposób selektywny, w wysokości:

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 13 zł.,

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 29 zł.,

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 42 zł..

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/123/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1015 z dn. 08 luty 2013 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Targoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe