Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14/IV/14 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, zmiany Dz. U. z 2008r. Nr 227 , poz.1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 111, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, z 2012r. poz. 1342, 1544 oraz z 2013r. poz. 1245) po konsultacji z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku, Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się listę kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży obowiązującą od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku likwidacji lub zamknięcia, po pisemnym poinformowaniu Prezydenta Miasta o tym fakcie, apteka zostaje automatycznie wykreślona z listy dyżurowania a jej miejsce na liście zajmuje kolejna apteka.

§ 2. 1. Ustala się dyżury aptek na terenie miasta Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, których grafiki na poszczególne miesiące stanowi odpowiednio załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.

2. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru w szczególnie uzasadnionym przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie zapewnia zastępstwo we własnym zakresie, niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie Prezydenta Miasta.

§ 3. Wprowadza się wykaz dotyczący rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża stanowiący załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 512/LIX/14 z dnia 29 października 2014 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/IV/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lista kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży - 2015 rok

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

4. Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

5. Apteka "Acer", ul. Zawadzka 38, tel. 86 210-70-54

6. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

7. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

8. "Apteka Medica", ul. Polowa 53 , tel. 86 215-16-95

9. Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

10. Apteka "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a, tel. 86 212-54-13

11. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

12. Apteka "Acer", ul. Kard .Wyszyńskiego 6/41 , tel. 86 216-24-79

13. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

14. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

15. "Apteka Medica" , ul. Moniuszki 14, tel. 86 218 -37 -46

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

17. Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/IV/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Styczeń 2015 r.

01 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

02 stycznia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

03 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

04 stycznia

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

05 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

06 stycznia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

07 stycznia

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

08 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Polowa 53)

09 stycznia

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

10 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",Al. Piłsudskiego 14 a)

11 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

12 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

13 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

14 stycznia

"Apteka Nova" , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

15 stycznia

"Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

16 stycznia

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

17 stycznia

Apteka" Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

18 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

19 stycznia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

20 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

21 stycznia

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

22 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

23 stycznia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

24 stycznia

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

25 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Polowa 53 )

26 stycznia

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

27 stycznia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",Al. Piłsudskiego 14 a)

28 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

29 stycznia

Apteka "Acer",ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

30 stycznia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

31 stycznia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Luty 2015 r.

01 luty

"Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

02 luty

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

03 luty

Aptek " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

04 luty

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

05 luty

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

06 luty

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

07 luty

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

08 luty

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

09 luty

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

10 luty

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

11 luty

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Polowa 53)

12 luty

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

13 luty

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",Al. Piłsudskiego 14 a)

14 luty

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

15 luty

Apteka "Acer",ul. Kazańska 2,tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

16 luty

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

17 luty

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

18 luty

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

19 luty

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

20 luty

Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

21 luty

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

22 luty

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

23 luty

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

24 luty

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

25 luty

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

26 luty

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

27 luty

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

28 luty

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Polowa 53)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Marzec 2015 r.

01 marca

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

02 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

03 marca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

04 marca

Apteka "Acer",ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

05 marca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

06 marca

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

07 marca

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

08 marca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

09 marca

Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

10 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

11 marca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

12 marca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

13 marca

Apteka, Al. Piłsudskiego 10 , tel. 86 218-17-79

14 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

15 marca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

16 marca

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

17 marca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica",ul. Polowa 53)

18 marca

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

19 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",Al. Piłsudskiego 14 a)

20 marca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

21 marca

Apteka "Acer",ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

22 marca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

23 marca

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

24 marca

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

25 marca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

26 marca

Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

27 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

28 marca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

29 marca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

30 marca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

31 marca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Kwiecień 2015 r.

01 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

02 kwietnia

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33, tel. 86 218-23-78

03 kwietnia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

04 kwietnia

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

05 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

06 kwietnia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

07 kwietnia

Apteka "Acer",ul. Kazańska 2,tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

08 kwietnia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

09 kwietnia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

10 kwietnia

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

11 kwietnia

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

12 kwietnia

Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

13 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

14 kwietnia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

15 kwietnia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

16 kwietnia

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

17 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

18 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

19 kwietnia

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

20 kwietnia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

21 kwietnia

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

22 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

23 kwietnia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

24 kwietnia

Apteka "Acer",ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

25 kwietnia

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

26 kwietnia

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

27 kwietnia

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

28 kwietnia

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

29 kwietnia

Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

30 kwietnia

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Maj 2015 r.

01 maja

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

02 maja

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

03 maja

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

04 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

05 maja

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

06 maja

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

07 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

08 maja

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

09 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

10 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

11 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer",ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

12 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

13 maja

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

14 maja

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

15 maja

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

16 maja

Apteka "Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

17 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

18 maja

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

19 maja

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

20 maja

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

21 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

22 maja

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

23 maja

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

24 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

25 maja

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

26 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

27 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

28 maja

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2,tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

29 maja

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

30 maja

"Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

31 maja

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Czerwiec 2015 r.

01 czerwca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

02 czerwca

Apteka "Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

03 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

04 czerwca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

05 czerwca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

06 czerwca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

07 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

08 czerwca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

09 czerwca

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

10 czerwca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

11 czerwca

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

12 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

13 czerwca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

14 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

15 czerwca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

16 czerwca

"Apteka Nova" , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223-10-57

17 czerwca

"Apteka w Rynku, ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

18 czerwca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

19 czerwca

Apteka "Nowa Farmacja na Dwornej ", ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

20 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32

21 czerwca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218-54-92

22 czerwca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

23 czerwca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

24 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

25 czerwca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

26 czerwca

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

27 czerwca

"Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53 )

28 czerwca

Apteka " EkoApteka" , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

29 czerwca

Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219-80-32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

30 czerwca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/IV/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Łomża

Lp

Nazwa i adres

Godziny otwarcia w dni powszednie

Godziny otwarcia w soboty

Godziny otwarcia w niedziele

Godziny otwarcia w dni świąteczne

Dodatkowe informacje zgłoszone przez właścicieli aptek

1

Apteka "Acer"
ul. Kazańska 2
tel. 86 219-80-32


730 -2000


900 -1800


-


-

2

Apteka
ul. Bema 3 A
tel. 86 218-54-92


800 -1830


800 -1430


-


-

3

Apteka
ul. Dmowskiego 1C
tel. 86 218-30-15


730 -1900


900 -1400


-


-

4

Apteka
Al. Piłsudskiego 10
tel. 86 218-17-79


730 -2000


800 -1600


-


-

5

Apteka
ul. Wojska Polskiego 161
tel. 86 216-30-24


800 -1800


900 -1300


-


-

6

Apteka
ul. Małachowskiego 5
tel. 86 218-91-81


800 -1900


800 - 1400


-


-

7

Apteka " Acer"
ul. Zawadzka 38
tel. 86 210-70-54


900 - 2100


900 - 2100


1000 - 2000


-

8

Apteka Cefarm Białystok S.A.
ul. Dworna 35
tel. 86 216-32-44


730 -2100


800 -1600


900 -1700


900 -1700

9

Apteka
ul. Księżnej Anny 2
tel. 86 219-89-28


900 -1900


900 -1900


900 -1600


** 900 -1600

** oprócz : 1 stycznia, Pierwszego Dnia Wielkanocy, Bożego Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada i Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia

10

Apteka
ul. Bema 33
tel. 86 218-23-78


800 -2000


800 -1600


-


-

11

Apteka "Medica"
ul. Polowa 53
tel. 86 215-16-95


800 -1830


900 -1300


-


-

12

Apteka " EkoApteka"
ul. Ks. Janusza I 1
tel. 86 218-38-28


800 -1900


900 -1400


-


-

13

Apteka "Primo Vere"
ul. Sikorskiego 126 D
tel. 86 216-56-11


800 -1900


800 - 1400


-


-

14

Apteka "Medicines"
ul. Kazańska 10/7
tel. 86 218-17-57


800 -1900


900 -1400

15

Apteka "Acer"
Al. Piłsudskiego 14 a (w "Stokrotce")
tel. 86 212-54-13


800 -2000


915 - 2000


1000 -1700


-

16

"Apteka Prywatna E.Rabbouz"
ul. Wyszyńskiego 2 /15-16
tel. 86 218-28-31


900 -1800


900 -1400


-


-

17

Apteka Eskulap Marta Pruszko
Al. Piłsudskiego 82
tel. 86 215-27-41


800 -1800


-


-


-

18

"Apteka ABC"
ul. Małachowskiego 6/50
tel. 472-20-00


800 -1900


900 - 1500


-


-

19

Apteka "Dr.Max"
Al. Piłsudskiego 33 (Kaufland)
tel. 86 218-51-47


800 -2100


800 -2100


1000 -1900


-

20

Apteka
ul. Dworcowa 1
tel. 86 211-16-66


800 -2000


800 -1600


800 -1600


-

21

Apteka "Acer"
ul. Wyszyńskiego 6/41
tel. 86 216-24-79


800 -1900


900 -1700


-


-

22

Apteka "Nova"
ul. Długa 1
tel. 86 216-55-88


800 -2000


800 - 1400


-


-

23

"Nasza Apteka"
ul. Sybiraków 10 B
tel. 86 218-15-70


800 -1900


900 -1400

24

Apteka
ul. Wojska Polskiego 25
tel. 86 216-41-41


800 -1800


900 - 1500


-


-

25

"Apteka ABC" ,
Al. Legionów 7 B
tel. 86 216-41-83


800 -1800


800 - 1400


-


-

26

Apteka "Farmacja"
Al. Legionów 40
tel. 86 218-44-26


800 -2100


800 -1600


-


-

27

Apteka w Rynku
ul. Rządowa 12
tel. 86 216-25-44


830 -2000


900 - 1500


-


-

28

Apteka "Epidauros"
ul. Księżnej Anny 29 lok. 1
tel. 787 60 20 20


800 -2000


800 -1500


-


-

29

Apteka "Nova"
ul. Por. Łagody 4
tel. 86 216-55-88


730 -2000


800 -1500


-


-

30

Apteka " Nowa Farmacja na Dwornej"
ul. Dworna 8
tel.86 216 -56 -94


730 -2200


800 -2200


800 -2200

24.12. - 800 -1800
25.12. - wolne
26.12. -800 -1600
31.12.-800 -1800

31

"Apteka Medica"
ul. Moniuszki 14
tel. 86 218 -37 -46


800 -1900


900 -1300


-


-

32

Apteka Bliska 24H
Al. Legionów 55
tel. 86 216-82-30

Czynna całą dobę

Czynna całą dobę

Czynna całą dobę

Czynna całą dobę

33

"Apteka Rodzinna"
ul. Sybiraków 20 B, lok 1 a
tel. 797-550-054


800 -1800


**900 -1400

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe