Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniosi 6,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3615).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Banach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe