Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia bez wezwania, miesięcznie w terminie do końca każdego miesiąca.

§ 2. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryby uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3616).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Banach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe