Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Miastkowo deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 30 stycznia 2015r.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

4. Akceptowalne formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.

5. Układ informacyjny i powiązań złożonych informacji: jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi zmiany (zmniejszenie liczby zamieszkujących osób) dokonywane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie Gminy Miastkowo;

2) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie podmioty:

a) domy opieki społecznej,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

4) akt zgonu;

5) oświadczenie, w przypadku niemożliwości złożenia wyżej wymienionych dokumentów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3617).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Banach


Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe