Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228, poz. 888 ), Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowo, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 40,00 zł (netto) za 1 m3;

§ 2. Do podanych w § 1 stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.

§ 3. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 pkt 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy Michałowo lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/281/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 144).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena AncipiukMetryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe