Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Narew

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa w związku z pełnieniem przez Wójta Gminy Narew funkcji organu podatkowego w sprawach opłaty skarbowej.

2. Na inkasentów opłaty skarbowej powołuje się pracowników Urzędu Gminy Narew:

1) Ewę Kozłow;

2) Joannę Majewską;

3) Magdalenę Snarską.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/94/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2394).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Walentyna Timofiejuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe