Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXX/212/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 7. ww. Uchwały otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000,00 zł;

2) na pokrycie planowanego deficytu - w kwocie 52 957,25 zł;

3) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 787 042,75 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 388 630,00 zł;

2. §12 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 52 957,25 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 787 042,75 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 388 630,00 zł;

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 69 750,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 35 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 68 350,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 600,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 17 624 012,84 zł, Dochody bieżące 11 731 525,84 zł , Dochody majątkowe 5 892 487,00 zł, Plan wydatków 17 820 967,09 zł, Wydatki bieżące 9 934 655,35 zł, Wydatki majątkowe 7 886 311,74 zł .

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 196 954,25 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 52 957,25 zł i wolnymi środkami w wysokości 143 997,00 zł.

§ 5. Objaśnienie zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14 /14
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 19 grudnia 2014 r.


Uzasadnienie

Dokonano zmian w planie dochodów zmniejszając dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości . Zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat ze sprzedaży alkoholu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku dochodowego od osób prawnych, wpłaty zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Zmian w planie wydatków dokonano zwiększenia na zakupy materiałów do oczyszczalni / wymiana sterowników /, zakup soli drogowej, zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, zmniejszono wynagrodzenia w administracji publicznej w związku z niewykonaniem planu wydatków i zwiększono wydatki na wynagrodzenia w gospodarce komunalnej na zatrudnienie osób z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz wydatki na oświetlenie ulic i zakup usług pozostałych. Zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe