reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/18/2014 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Puńsk, powołania tej Rady i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Puńsk, zwaną dalej Młodzieżową Radą.

§ 2. 1. Młodzieżowa Rada, składająca się z przedstawicieli młodzieży z terenu Gminy Puńsk, ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i konsultacyjny wobec działań organów samorządowych Gminy Puńsk w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć dla nich istotne znaczenie.

2. Młodzieżowa Rada składa się z młodzieży zainteresowanej pracami samorządu lokalnego i działalnością publiczną w Gminie, wybranej w demokratycznych wyborach.

3. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Puńsk.

§ 3. Nadaje się Młodzieżowej Radzie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/2014
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY PUŃSK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Gminy Puńsk, zwanej dalej "Radą".

2. Rada jest reprezentacją młodzieży Gminy Puńsk.

3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.

4. Radni wybierani są zgodnie z zasadami i trybem wyboru członków Rady określonymi w rozdziale 6 niniejszego Statutu.

5. Rada jest organem społecznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

6. Kadencja Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

7. Rada nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 2. Celem działania Rady jest:

1) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych,

2) współpraca z samorządami uczniowskimi, organizacjami młodzieżowymi,

3) działanie na rzecz ochrony praw i godności praw dziecka,

4) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

5) promocja zdrowego trybu życia, promocja sportu i turystyki,

6) kształtowanie i utrwalanie podstaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,

7) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,

8) zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia.

§ 3. Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury, sportu, turystyki,

2) opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Gminy Puńsk, regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, turystyki,

3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i dziecka oraz swobód obywatelskich,

4) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami,

5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady,

6) koordynację i inspirację inicjatyw młodych ludzi,

7) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Rozdział 3.
Organy Rady

§ 4. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powołane drogą uchwały Rady na okres jej kadencji. Prezydium składa się z:

1) Przewodniczącego Rady,

2) Wiceprzewodniczącego,

3) Sekretarza.

2. Rada wybiera członków Prezydium bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym.

3. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium bezwzględną większością głosów przy obecności połowy składu Rady w głosowaniu tajnym na wniosek 3/5 składu Rady lub na wniosek Przewodniczącego Rady.

4. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji następnej zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak niż przed upływem miesiąca.

5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 3 i 4.

6. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

7. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Na jego miejsce Rada wybiera nową osobę zgodnie z ust. 2.

8. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.

§ 5. Ocena realizacji zadań Rady przez Prezydium podlega wyłącznie Radzie.

§ 6. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) realizacja uchwał Rady,

4) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

§ 7. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie

Rady na zewnątrz,

2) zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

3) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,

4) składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

2. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium, Przewodniczący ma decydujący głos.

§ 8. W przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego, jego kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodniczący.

§ 9. Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy obsługa techniczna rady, w szczególności prowadzenie dokumentacji rady, zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady, sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

Rozdział 4.
Radni

§ 10. 1. Rada składa się z 15 Radnych.

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk szkolnych i młodzieżowych, desygnowani przez te środowiska, w następującej liczbie:

1) Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku - 5

2) Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku - 5

3) Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej w Polsce - 5

§ 11. 1. Radnym może być każda osoba zamieszkała w Gminie Puńsk, która ukończyła co najmniej 13 lat i nie ukończyła 21 lat, reprezentująca w dniu wyborów szkołę gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy, lub Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej.

2. Przejście Radnego na wyższy poziom kształcenia (np. ze szkoły gimnazjalnej do ponadgimnazjalnej) w trakcie trwania kadencji nie powoduje utraty mandatu. Radny zobowiązany jest do reprezentowania społeczności, z której został desygnowany do Rady.

3. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na I sesji uroczystego ślubowania o następującej treści: "Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Puńsk, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady". Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo "ślubuję". Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 12. Radny ma prawo:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady,

2) zgłaszania postulatów i inicjatyw,

3) składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

4) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Rady,

5) domagania się wniesienia pod obrady Sesji, spraw które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

§ 13. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i uchwał Rady,

2) udziału w realizacji celów Rady,

3) uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych,

4) informowania reprezentowanej przez siebie społeczności o działalności Rady,

5) przedstawiania wniosków społeczności na sesjach Rady,

6) przedłożenia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia odbycia sesji.

7) powiadomienia Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.

§ 14. 1. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwołuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady lub 2/3 Radnych bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji. Oświadczenie w tym przedmiocie powinno być złożone na piśmie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego na najbliższej sesji.

Rozdział 5.
Sesje Rady

§ 15. 1. Rada działa na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w statucie.

2. Rada odbywa swoje sesje w liczbie niezbędnej do wypełnienia swoich zadań jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie zwołuje się sesji.

§ 16. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. Członkowie Rady powiadamiani są o sesji pisemnie najpóźniej w terminie 5 dni przed ustalonym terminem sesji. Zawiadomienie oprócz danych o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad zawierać powinno porządek obrad oraz materiały niezbędne do odbycia sesji.

3. O sesji powiadamia się Wójta Gminy Puńsk oraz Przewodniczącego Rady Gminy Puńsk w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając jej nowy termin odbycia.

5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się zapisy § 19.

6. Posiedzenia Rady są jawne.

7. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady ma prawo zwołania sesji nadzwyczajnych Rady.

2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji Rady, obecnych Radnych uważa się za powiadomionych.

3. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej 1 składu Rady w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

§ 18. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego następującej formuły: "otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy Puńsk".

2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad.

3. W przypadku braku kworum - połowy składu Rady- Przewodniczący wyznacza nowy termin sesji.

4. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

§ 19. 1. W każdym momencie sesji Przewodniczący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mogą być w szczególności sprawy:

1) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu na podstawie § 18 ust. 4,

2) odroczenia dyskusji i skreślenia danego tematu z porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały,

4) zamknięcia listy mówców,

5) stwierdzenia kworum,

6) naruszenia Statutu w toku prac Rady.

2. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosku formalnego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 20. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 21. 1. Rada może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Rada może zawsze ustalić przeprowadzenie tajnego głosowania, a także ustalić konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

§ 22. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium i co najmniej 3 radnych.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie.

3. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia się Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy.

§ 23. 1. Uchwała Rady powinna zawierać:

1) datę i tytuł,

2) podstawę prawną,

3) rozstrzygnięcie,

4) określenie sposobów finansowania,

5) sposób wykonania,

6) termin wejścia w życie

7) uzasadnienie.

2. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

5. Ewidencją uchwał zajmuje się Sekretarz Rady.

6. Oryginały uchwał przechowuje się w Urzędzie Gminy Puńsk.

§ 24. 1. Członkowie Rady mogą w istotnych sprawach składać interpelacje. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona w terminie 14 dni od jej złożenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.

2. W czasie obrad członkowie Rady mogą składać zapytania.

3. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania w końcowej części obrad Rady. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.

4. Radni za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać władzom Gminy pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

5. W porządku obrad sesji przewiduje się, z wyjątkiem sesji uroczystych, wolne głosy, zapytania składane przez młodzież Gminy Puńsk.

§ 25. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych uchwał. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu.

§ 26. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej członków Rady niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie wlicza się do żadnych z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Bezwzględna liczba głosów oznacza, że przechodzi uchwała bądź kandydatura, które uzyskały co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 27. 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób określony wcześniej przez Radę dla tego głosowania.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 28. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, a w razie potrzeby również przez innych członków Rady wyznaczonych przez Przewodniczącego.

Rozdział 6.
Zasady i tryb wyboru członków Rady

§ 29. Czynne prawo wyborcze ma każdy, kto uczęszcza do szkoły, o której mowa w § 12 i ukończy 13 lat, a także osoba, która ukończyła 13 lat, jest mieszkańcem Gminy Puńsk, a uczęszcza do szkoły mającej siedzibę poza terenem Gminy Puńsk.

§ 30. 1. Wybory są równe - każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie - głosować można tylko osobiście, po okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

2. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.

3. Urna przeznaczona do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą i opatrzona pieczęcią szkoły.

4. Zabrania się wynoszenia urny z lokalu wyborczego pod rygorem nieważności głosowania w danym okręgu wyborczym.

§ 31. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Puńsk. Zarządzenie publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Puńsk i ogłaszane w szkołach, w sposób zwyczajowo przyjęty dla każdej ze szkół.

§ 32. Gminę Puńsk dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły. Wykaz okręgów wraz z ilością mandatów zawiera załącznik nr 1 do statutu.

§ 33. 1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada okręgowa komisja powołana przez samorząd szkolny.

2. Okręgowa komisja wyborcza składa się z 5 osób.

3. W pracach komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat członka Rady.

§ 34. 1. Wybory w szkole organizuje dyrektor wspólnie z samorządem szkolnym.

2. Za przygotowanie kart odpowiada okręgowa komisja wyborcza.

3. Karta do głosowania powinna zawierać tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i numer okręgu wyborczego, imiona i nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję głosowania.

4. Kartę do głosowania wydaje okręgowa komisja wyborcza po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Głosujący powinien poświadczyć odebranie karty do głosowania własnoręcznym podpisem. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania i nie może jej przekazać innej osobie.

6. Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak "X".

7. Za głosy nieważne uznaje się karty do głosowania, na których liczba znaków "X" postawionych w polach przy nazwiskach przekracza liczbę mandatów pozostających do obsadzenia w danym okręgu wyborczym, oraz karty do głosowania, na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki niż "X".

§ 35. 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać:

1) zespoły klasowe danej szkoły - 2 kandydatów,

2) koła zainteresowań działające w szkole - 1 kandydata.

2. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydatów podpisów osób popierających kandydaturę. Lista powinna zawierać poparcie minimum 15 uczniów. Kandydat przekazuje listę samorządowi szkolnemu.

3. Listę kandydatów biorących udział w wyborach ustala samorząd szkolny, nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów.

§ 36. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów.

§ 37. Wybory powinny być przeprowadzone w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia.

§ 38. 1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej.

2. Jeżeli w danym okręgu nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów nie przeprowadza się w tym okręgu.

3. Jeżeli w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany okręg przeprowadza się wybory.

§ 39. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się dodatkowe wybory w ciągu 3 dni, informując o tym wyborców danego okręgu. Na kartach do głosowania umieszcza się tylko nazwiska tych kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów. Głosowanie odbywa się w specjalnie zorganizowanym w tym celu lokalu wyborczym, w warunkach zapewniających dobrowolne, bez przymusu oddanie głosu.

§ 40. 1. Protesty związane z przeprowadzeniem wyborów i ustalaniem wyników można zgłaszać do Przewodniczącego Rady Gminy Puńsk. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

2. Protesty powinny mieć formę pisemną.

§ 41. 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu wyborów komisja wyborcza przystępuje do liczenia głosów. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przesyła do Wójta Gminy Puńsk.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera datę wyborów, nazwę okręgu, liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę oddanych głosów, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, nazwiska i imiona wybranych członków Rady, podpisy komisji wyborczej.

§ 42. 1. Na podstawie protokołów poszczególnych komisji wyborczych Urząd Gminy Puńsk sporządza protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera: liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę oddanych głosów, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych, skład komisji wyborczej.

2. Po akceptacji przez Wójta Gminy Puńsk protokół zostaje przekazany wraz z kartami do głosowania Przewodniczącemu Rady Gminy Puńsk. Urząd Gminy Puńsk zamieszcza wyniki wyborów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Puńsk.

3. Decyzje okręgowych komisji wyborczych wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

4. Okręgowe komisje wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Rady.

§ 43. 1. W okręgu wyborczym mandaty członków Rady otrzymują osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów.

2. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z okręgu wyborczego mandat ten pozostaje nieobsadzony. Określona w § 12 ust. 1 statutu liczba członków ulega wówczas zmniejszeniu.

§ 44. 1. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek:

a) zrzeczenia się mandatu przez członka,

b) utraty praw ucznia.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w szkole, do której uczęszczał dany członek Rady (z pominięciem osób, kończących szkolę w danym roku kalendarzowym).

3. Wybory uzupełniające przeprowadza się w szkole w sytuacji braku osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące wyborów.

4. Członkowie Rady, którzy uzyskali mandat na zasadach określonych w ust. 2 i 3 wykonują mandat do czasu zakończenia kadencji Rady.

§ 45. 1. I sesję nowo wybranej Rady zwołuje w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyborów do Rady i prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji.

2. W przypadku, gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja zwoływana i prowadzona jest przez Przewodniczącego Rady Gminy Puńsk.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 46. W sprawach nie objętych Statutem Rady decyduje się odrębnymi uchwałami podejmowanymi w zwykłym trybie.

§ 47. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane przez Radę następnej kadencji.

§ 48. Zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę na wniosek Prezydium, Przewodniczącego lub1/2 składu Rady w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykaz okręgów

Nr okręgu

Granice okręgu wyborczego

Ilość radnych wybieranych w okręgu

1

Uczniowie Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

5

2

Uczniowie Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku

5

3

Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Litewskiej w Polsce

5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama