Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188.400,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 41.645.776,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.726.073,81 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3.919.702,67 zł,

2. Plan wydatków ogółem 42.191.714,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.508.604,81 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.683.109,67 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 545.938 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 545.938 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60014

2320

35.000

Zwiększenie dochodów i wydatków o otrzymaną dotację celową z Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

porozumienia

4300

35.000

OGÓŁEM
w tym:

35.000

35.000

X

X

- bieżące

35.000

35.000

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60014

4300

35.000

Zmniejszenie własnych środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

własne

60016

4270

116.800

Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z remontami dróg gminnych

własne

4300

35.000

Zwiększenie wydatków bieżących na utrzymaniu dróg gminnych.

własne

801

80101

4010

30.000

Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

własne

80104

4040

6.600

Zmniejszenie wydatków bieżących w Przedszkolu, a zwiększenie na zakupach inwestycyjnych (zakup patelni do kuchni placówki)

własne

6060

6.600

854

85401

4010

30.000

Zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

własne

900

90002

4300

27.500

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

własne

90003

4300

80.000

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania czystości w gminie.

własne

90095

4300

6.000

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących pozostałe działalności (utylizacja padłych zwierząt)

własne

921

92109

4210

3.300

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących świetlic wiejskich.

własne

OGÓŁEM
w tym:

188.400

188.400

X

X

- bieżące

181.800

188.400

- majątkowe

6.600

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe