Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm. poz.645 poz. 1318 zm. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 121ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje ;

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 62.014 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 62.014 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 13.148.082 zł w tym:

a) dochody majątkowe 391.573 zł

b) dochody bieżące 12.756.509 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.147.795 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem:12.962.995 zł. tym:

a) wydatki majątkowe 327.544 zł

b) wydatki bieżące 12.635.451 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.147.795 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 854.599 zł.

§ 4. § 5.1. Uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 38.729 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.232 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Nadwyżka budżetowa w kwocie 185.087 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.700 rozdz. 70005 § 0460 o kwotę 20.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, § 0920 o kwotę 2000 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 o kwotę 11.000 zł z tytułu nieterminowych wpłat podatków, w dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 21.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych , w rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 3.729 zł z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 7.485 zł z tytułu opłat za ścieki. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wpłatami niż planowano w budżecie na rok 2014

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz.756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 5.700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych, w rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 5.000 zł z tytułu opłaty skarbowej i § 0690 o kwotę 1.000 zł z tytułu różnych wpłat, w dz. 758 rozdz.75814 § 0920 o kwotę 500 z tytułu pozostałych odsetek, w dz 900 rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 1.000 zł z tytułu różnych dochodów. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszymi wpłatami niż planowano w budżecie na rok 2014

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 912zł i § 4219 o kwotę 48 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 4307 o kwotę 912 i § 4309 o kwotę 48 w związku ze zmianami w realizacji projektu "Pomoc osobom objętych pomocą OPS"

4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 500 z przeznaczeniem na wpłatę dla izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz.700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 743 z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w pomieszczeniach wspólnych mieszkań komunalnych.

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 2.400 zł, § 4120 o kwotę 6.100 zł i § 4260 o kwotę 2.000 zł ponieważ środki te nie zostaną wykorzystane w 2014 r.

7) Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 22.436 zł w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej i zmniejszeniem zadłużenia gminy.

8) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz.801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 6315 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w Zespole Szkół w Klukowie - 3.190 zł, Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 1.296 zł, Szkole Podstawowej w Kuczynie - 901 i Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym - 928 zł, zwiększa się § 4010 o kwotę - 53.590 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkól w Klukowie - 31.157 zł, Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 22.433 zł, zwiększa się § 4110 o kwotę 17.162 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS w Zespole Szkół w Klukowie - 11.331 zł i Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 5.831 zł.

9) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 1.330 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli gimnazjum w Zespole Szkół w Klukowie, § 4110 o kwotę 5.354 zł na opłacenie składek ZUS , § 4120 - o kwotę 683zł na opłacenie składek funduszu pracy.

10) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 3.729 zł w związku z tym że wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu muszę być przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

11) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku z większą ilością osób potrzebujących pomocy.

12) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 899 zł, § 4300 o kwotę 500 zł, § 4350 o kwotę 18 i § 4370 o kwotę 27 ponieważ środki te nie zostaną wykorzystane w tym roku budżetowym.

13) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 749 zł, a zwiększa § 4300 o kwotę 749 z przeznaczeniem na dowóz posiłków do szkół na terenie gminy.

14) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 108 zł, § 4010 o kwotę 960 i § 4110 o kwotę 1.370 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy w Zespole Szkół w Klukowie i składek ZUS od wynagrodzeń.

15) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 556 w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę stypendiów dla uczniów.

16) Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Kuczynie i § 4260 o kwotę 106 na opłacenie faktury za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe