Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 4.2014 Wójta Gminy Zawady

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 uchwały Nr XXIV/221/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 12 028 719 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 464 740 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 563 979 zł;

2) plan wydatków ogółem 12 603 654 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 175 237 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 428 417 zł;

3) kwotę 681 129 z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętych pozyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn.: "Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady" - zadanie zrealizowane w 2013 r." .

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 256 064 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady


Krzysztof Wądołowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 4.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe