Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 7/14 Wójta Gminy Narewka

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 92.000 zł i w związku z tym dokonać zmian w planie wydatków bużetowych :

1) Zmniejszyć plan wydatków w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 92.000 zł

2) Zwiększyć plan wydatków w tym:

- w dziale 630 rozdział 63095 § 4210 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do Bazy Turystycznej w Narewce,

- w dziale 700 rozdział 70005 § 4210 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zwolnionego mieszkania przy ul. Białowieskiej w Narewce z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,

- w dziale 801 rozdział 80113 § 4210 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do remontu autobusu szkolnego,

- w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic w związku ze zwiększeniem punktów oświetleniowych,

- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do remontu sprzętu gospodarki komunalnej,

- w dziale 900 rozdział 90095 § 4430 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 27 334 303 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 758 099 zł,

- dochody majątkowe: 11 576 204 zł,

2) wydatki ogółem : 28 174 117 zł w tym:

- bieżące : 13 650 728 zł,

- majątkowe: 14 523 389 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe