Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2015 Wojewody Podlaskiego

z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płaska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Płaska w okręgach wyborczych nr 4 i nr 15.

§ 2. W każdym z okręgów wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 29 marca 2015 roku.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Andrzej Meyer


Załącznik do zarządzenia Nr 1/2015

Wojewody Podlaskiego

z dnia 7 grudnia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 8 stycznia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Płaska w okręgach wyborczych Nr 4 i nr 15

do dnia 18 stycznia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgach wyborczych, ich granicy, numerach
i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Płaskiej;

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach
o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 28 stycznia 2015 r.

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Suwałkach kandydatów ma członków Gminnej Komisji Wyborczej
w Płaskiej

do dnia 2 lutego 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej Płaskiej

do dnia 17 lutego 2015 r.

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Płaskiej list kandydatów na radnych

do dnia 27 lutego 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Płaska kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 8 marca 2015 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Płaskiej numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego;

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Płaskiej obwodowych komisji wyborczych;

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Płaska;

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do dnia 9 marca 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Płaskiej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 20 marca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 27 marca 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

28 marca 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców

29 marca 2015 r.

w godz. 700 - 2100

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe