Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Białystok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4 oraz § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rafała Rudnickiego wybranego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy wyborczej Nr 14 - Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Truskolaskiego, w związku z zrzeczeniem się mandatu.

§ 2. Postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Białystok.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe