Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 20/II/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),art. 5 ust. 3 i 4, art. 20 b i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz.U. z 2014 r. poz. 849) w związku z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowe przesłanki udzielania pomocy de minimis polegające na zróżnicowaniu stawek w podatku od nieruchomości poprzez przyjęcie stawek preferencyjnych w stosunku do stawek podstawowych. Pomoc ta będzie udzielana na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE L2013.352.1).

§ 2. 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części oraz budowli obowiązujące na terenie gminy Grajewo w ramach programu pomocy de minimis ,będących własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem (nowe inwestycje) - po 01.01.2015 r. :

1) od budynków lub ich części:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzialalności gospodarczej -14 zł od 1 m2

b) od budowli- 1,3 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Pierwszy rok zwolnienia oznacza rok podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje na okres 3 lat.

3. Obniżone stawki stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zamiar skorzystania z pomocy i złożono dokumenty, o których mowa w § 4 i § 5, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości - obniżone stawki stosuje się od początku roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 3. Obniżone stawki nie przysługują przedsiębiorcy, który posiada zadłużenie wobec Gminy Grajewo z jakiegokolwiek tytułu.

§ 4. Warunkiem nabycia prawa do zastosowania obniżonych stawek jest zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania z pomocy

- zgodnie z załącznikiem do uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 oraz dołączenie:

1) potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;

2) tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą;

3) pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;

4) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych kserokopii,

5) oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Gminy Grajewo z jakiegokolwiek tytułu;

6) innych dokumentów, oświadczeń, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do zgłoszenia, o którym mowa w § 4 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz pozostałe informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie nabywa prawa do zastosowania obniżonych stawek.

3. W okresie korzystania z obniżonych stawek przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, w terminach:

1) 14 dni od dnia uzyskania pomocy;

2) do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

§ 6. Przedsiębiorca, który skorzysta z obniżonych stawek, jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

§ 7. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zastosowania obniżonych stawek podatku od nieruchomości.

2. O utracie praw do korzystania z obniżonych stawek, przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności .

3. Prawo do zastosowania obniżonych stawek wygasa:

1) z upływem okresu korzystania z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości ;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości ;

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Grajewo.

4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków uprawniających do zastosowania obniżonych stawek, traci prawo do obniżonych stawek za cały jego okres.

5. Nienależnie pobrana pomoc podlega zwrotowi w ciągu 14 dni:

1) przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - od dnia złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości,

2) przez osoby fizyczne - od dnia otrzymania decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości na dany rok.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w okresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr 20/II/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2014 r.

.........................................................

/pieczęć firmowa wnioskodawcy/

Wójt Gminy Grajewo

ul.Komunalna 6

19-200 Grajewo

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie obniżenia stawek z podatku od nieruchomości na warunkach określonych uchwałą nr .............................. Rady Gminy Grajewo z dnia ............................................ w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Grajewo w ramach pomocy de minimis w okresie od ...................................... do ...................................... w związku z zakończeniem budowy lub rozpoczęciem użytkowania nowo wybudowanych budynków i budowli w .........................................................

Dane identyfikacyjne podatnika:

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy ..........................................................................................................................

2. Adres siedziby firmy ............................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji ....................................................................................................................................

4. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP .................................................................................................................

5. PESEL/REGON ......................................................................................................................................................

6. Telefon kontaktowy .............................................................................................................................................

7. Adres inwestycji ..................................................................................................................................................

8. Termin zakończenia inwestycji ...........................................................................................................................


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe