Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.191), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BARGŁÓW KOŚCIELNY.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe