Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/6/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z póz zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z póż zm. /, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 365 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) zwiększyć dochody o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 276 552,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę - 9 580,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 221 643,00 tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 761 737,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 459 906,00 zl;

2) po stronie planowanych wydatków 19 685 094,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 390 614,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 294 480,00 zł;

3) rezerwy:

- ogólna - 39 417,00 zł,

- celowa w wysokości - 43 583,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budzetu gminy w wysokości - 1 463 451,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu - 663 451,00 zł, pożyczką na wyprzedzające sfinansowanie - 800 000,00 zl.

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budzetu na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu gminy w wysokości - 500 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 463 451,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 800 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu gminy w wysokości - 500 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 463 451,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 800 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 30 000,00 oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę - 365 215,00 w tym:

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

69 525,00

- 46 123,00

23 402,00

63095

Pozostała działalność

69 525,00

- 46 123,00

23 402,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

63 019,00

- 46 123,00

16 896,00

720

Informatyka

47 880,00

- 10 457,00

37 423,00

72095

Pozostała działalność

47 880,00

- 10 457,00

37 423,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 457,00

- 10 457,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 638 127,00

- 150 001,00

5 488 126,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

600,00

- 600,00

0,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

600,00

- 600,00

0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 540 495,00

- 109 438,00

1 431 057,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 430 600,00

- 109 438,00

1 321 162,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 896 932,00

- 39 963,00

1 856 969,00

0310

Podatek od nieruchomości

980 250,00

- 34 827,00

945 423,00

0320

Podatek rolny

602 870,00

- 2 420,00

600 450,00

0330

Podatek leśny

48 516,00

- 2 716,00

45 800,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

50 000,00

- 30 000,00

20 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

92 000,00

30 000,00

122 000,00

758

Różne rozliczenia

5 868 956,00

- 27 400,00

5 841 556,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

55 171,00

- 27 400,00

27 771,00

0920

Pozostałe odsetki

27 400,00

- 27 400,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

185 057,00

- 101 234,00

83 823,00

90095

Pozostała działalność

106 960,00

- 101 234,00

5 726,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

87 647,00

- 87 647,00

0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13 707,00

- 13 587,00

120,00

Razem:

15 571 844,00

- 335 215,00

15 236 629,00

Ogółem dochody

18 556 858,00

- 365 215 ,00
30 000,00

18 221 643,00

Dochody ogółem:

18 221 643,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 148 867,00

Zbiorczo dochody:

18 221 643,00

Dochody bieżące w tym:

17 761 737,00

środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)

831 303,00

Dochody majątkowe w tym:

459 906,00

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

317 564,00

dochody ze sprzedaży majątku

124 363,00

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

17 979,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 9 580,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 276 552,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 797 113,00

- 266 277,00

1 530 836,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 187 009,00

- 266 277,00

920 732,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

904 008,00

- 266 277,00

637 731,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250 941,00

0,00

250 941,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

234 981,00

0,00

234 981,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 378,00

1 000,00

23 378,00

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 760,00

- 1 000,00

9 760,00

801

Oświata i wychowanie

5 499 598,00

- 695,00

5 498 903,00

80101

Szkoły podstawowe

2 425 594,00

- 1 464,00

2 424 130,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122 738,00

2 400,00

125 138,00

4260

Zakup energii

19 876,00

- 2 266,00

17 610,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 942,00

- 1 600,00

32 342,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 320,00

2,00

1 322,00

80195

Pozostała działalność

375 205,00

769,00

375 974,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

187 726,00

769,00

188 495,00

Razem:

16 459 293,00

- 266 972,00

16 192 321,00

Ogółem

19 952 066,00

-276 552,00
9 580,00

19 685 094,00

W
tym:

Wydatki bieżące:

16 390 614,00

1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 108 185,00

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 317 259,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 790 926,00

2)dotacje na zadania bieżące

1 548 310,00

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 067 161,00

4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

466 958,00

5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6)wydatki na obsługę długu

200 000,00

Wydatki majątkowe:

3 294 480,00

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

3 253 480,00

a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4

1 830 850,00

2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

41 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014 r.

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 46 123,00 zł - środki z U E na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród - realizacja inwestycji w 2014r. środki do pozyskania w 2015r.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 457,00 zł - środki z UE na zadanie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.
Realizacja zadania w 2014r. - środki do pozyskania w 2015r.

3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600,00 zł - należne udziały z Urzędów skarbowych- brak wpływu.

4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 109 438,00 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota objęta egzekucją - brak wpływu w 2014r.

5. Zmniejszenie planu podatków lokalnych od osób fizycznych na kwote 39 963,00 zł - kwoty objete egzekucją - brak wpływu w 2014r.

6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 400,00 zł mimo zaplanowanej kwoty brak wpływu nalezności.

7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 101 234,00 zł - podatek Vat i środki z UE z tytułu inwestycji Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych." - brak wpływu w 2014r.

8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 266 277,00 zł inwestycja pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze przeniesiona do realizacji w 2015r.

9. Zmniejszenie planu wydatków w OSP 1000,00 zł z usług na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na przeprowadzanie przeglądów w budynkach OSP przez osobę wykonującą pracę na umowę zlecenie.
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1000 zł na remontach w OSP i przeniesienie na zakup paliwa do samochodów OSP.

10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2400,00 zł w Szkole Podstawowej w Rydzewie na zakup opału.

11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 266,00 zł zakup energii w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie z uwagi na niższe zużycie energii.niż zaplanowano.

12. Zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Rydzewie o kwotę 1 600,00 zł związane to jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na dokonanie przeglądów wynikających z prawa budowlanego.

13. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 zł - opłata za internet w Szkole Podstawowej w Rydzewie.

14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 769,00 zł - odpis na ZFSS. Dla nauczycieli.

W związku z niskimi wpływami dochodów zwiększa się deficyt budzetu Gminy o kwotę 213 252,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2014

1

2

3

4

5

6

1

010

01010

6050

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna

1 000,00

2

010

01010

6050

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi

1 000,00

3

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Bełdzie Nr 129540 B

144 517,00

4

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonia Podliszewo)

464 000,00

5

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn

10 000,00

6

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyznie

1 000,00

7

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie

1 000,00

8

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze

1 000,00

9

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach

1 000,00

10

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa

1 000,00

11

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze

12 214,00

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa

1 000,00

13

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska

1 000,00

14

600

60016

6060

Wiata przystankowa we wsi Turczyn

4 500,00

15

600

60017

6050

Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie

37 200,00

16

630

63095

6057 6059

Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "

93 026,00

17

630

63095

6050

Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"

1 000,00

18

630

63095

6067
6069

Upowszechnianie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród

11 070,00

19

700

70005

6050

Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070 ha położonej w Rybczyznie

3 000,00

20

700

70005

6050

Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki

4 194,00

21

720

72095

6067
6069

Zakup komputerów i laptopów

44 027,00

22

750

75023

6057
6059

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

447 735,00

23

750

75023

6 050

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie - jako prace dodatkowe do projektu

10 286,00

750

75023

6 050

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

9 313,00

24

750

75023

6 060

Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych do Sali konferencyjnej Urzędu Miekskiego w Rajgrodzie

6 000,00

25

750

75075

6067
6069

Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród

31 980,00

26

750

75095

6 010

Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.

41 000,00

27

754

75412

6050

Ogrodzenie przy OSP Rajgród

20 000,00

28

754

75412

6060

Zakup pieca CO do OSP Rajgród

6 500,00

29

754

75412

6067
6069

Zakup lekkiego uzywanego samochodu pozarniczego do działań ratowniczo gasniczych na rzecz ochrony srodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród

30 300,00

30

801

80113

6060

Zakup autobusu szkolnego

250 000,00

31

851

85154

6050

Budowa zadaszenia przy wejsciu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej

5 319,00

32

900

90002

6050

Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach

5 500,00

33

900

90015

6050

Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska

10 000,00

34

900

90015

6050

Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele

6 000,00

35

900

90095

6 050

Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród

11 596,00

36

900

90095

6057
6059

Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.

1 172 712,00

Ogółem

2 901 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/6/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 122 451

1.

Kredyty

§ 952

1322 451

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

800 000

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

Rozchody ogółem:

659 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

659 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe