reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z póz zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z póż zm. /, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 41 567,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 2 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę - 43 567,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 263 210,00 tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 803 304,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 459 906,00 zl;

2) po stronie planowanych wydatków 19 726 661,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 432 181,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 294 480,00 zł;

3) rezerwy:

- ogólna - 39 417,00 zł,

- celowa w wysokości - 43 583,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budzetu gminy w wysokości - 1 463 451,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu - 663 451,00 zł, pożyczką na wyprzedzające sfinansowanie - 800 000,00 zl.

§ 5.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu gminy w wysokości - 500 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 463 451,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 800 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu gminy w wysokości - 500 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 463 451,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 800 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę- 41 567,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

5 841 556,00

41 567,00

5 883 123,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 445 714,00

41 567,00

3 487 281,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 445 714,00

41 567,00

3 487 281,00

Razem:

15 236 629,00

41 567,00

15 278 196,00

Ogółem dochody

18 221 643 ,00

41 567,00

18 263 210,00

Dochody ogółem:

18 263 210,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 148 867,00

Zbiorczo dochody:

18 263 210,00

Dochody bieżące w tym:

17 803 304,00

środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)

831 303,00

Dochody majątkowe w tym:

459 906,00

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

317 564,00

dochody ze sprzedaży majątku

124 363,00

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

17 979,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 43 567,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 2 000,00 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 738 084,00

7 342,00

2 745 426,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 360 072,00

7 342,00

2 367 414,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 871,00

7 342,00

78 213,00

801

Oświata i wychowanie

5 498 903,00

34 225,00

5 533 128,00

80101

Szkoły podstawowe

2 424 130,00

34 225,00

2 458 355,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

164 002,00

2 658,00

166 660,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 138,00

31 567,00

156 705,00

852

Pomoc społeczna

2 133 000,00

0,00

2 133 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

932 114,00

0,00

932 114,00

3110

Świadczenia społeczne

926 514,00

2 000,00

928 514,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

Razem:

16 192 321,00

41 567,00

16 233 888,00

Ogółem

19 685 094,00

-2 000,00
43 567,00

19 726 661,00

w tym:

Wydatki bieżące:

16 432 181,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 145 094,00

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 317 259,00

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 827 835,00

2) dotacje na zadania bieżące

1 550 968,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 069 161,00

4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

466 958,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

200 000,00

Wydatki majątkowe:

3 294 480,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

3 253 480,00

a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4

1 830 850,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

41 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014 r.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 41 567,00 zł - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tj. 31 357,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich i kwota 10 000,00 zł -dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwanianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Z dochodów tych zwiększono wydatki w ZSZP w Rajgrodzie - 31 357,00 zł, zaś kwota 10 000,00 była zabezpieczona ze środków własnych gminy w planie wydatków Gimnazjum stąd kwotę tę przeznacza się na zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem do Sali konferencyjnej UM Rajgród - 3 300,00 zł i wykonanie szafek do pokoju socjalnego Urzędu - 4 042,00 zł i kwota 2 658,00 zł - dotacja dla Społeczno - Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym- Edukator w łomży na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach.

2. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków w OPS o kwotę 2 000,00 zł - powyższa zmiana wynika z dostosowania potrzeb na wypłatę świadczeń dla podopiecznych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama