Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Zawady

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w miejscowości Zawady Stare rozpoczynającej się od ulicy Sienkiewicza, krzyżującej się z ulicą Młynową, kończącej się na ulicy Akacjowej, działki nr 586, 745/1, 746 obręb Zawady, dotychczas nieoznaczonej, nadaje się nazwę "Spacerowa".

§ 2. Szkic sytuacyjny ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński


Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014
Rady Gminy Zawady
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe