Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/6/14 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin w wysokości 703 780,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 703 780,00 zł,

- dochody majątkowe - 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości 725 580,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 703 780,00 zł,

- wydatki majątkowe - 21 800,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 - zgodnie z Załącznikiem
nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 21 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 21 800,00

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 800,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 40 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 6;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2016 roku,

b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Antoni Rymarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/6/14
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Szczegółowy plan dochodów w 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/6/14
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Szczegółowy plan wydatków w 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/6/14
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/6/14
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe