Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 550,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 550,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 18 263 210,00 zł, w tym:

a) bieżące - 17 803 304,00 zł,

b) majątkowe - 459 906,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 726 661,00 zł w tym:

a) bieżące - 16 432 181,00 zł,

b) majątkowe - 3 294 480,00 zł.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r.

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatkówo kwotę - 550,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -550,00 zł

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

56 581,00

0,00

56 581,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

43 636,00

0,00

43 636,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

28 175,00

550,00

28 725,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 828,00

- 169,00

2 659,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 900,00

- 381,00

3 519,00

Razem:

839 351,00

0,00

839 351,00

Ogółem

19 726 661,00

- 550,00

550,00

19 726 661,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 550,00 zł diety dla członków komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zaś zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy o kwotę - 169,00 zł i koszty podróży służbowych o kwotę - 381,00 zł - zadania powyższe z dotacji celowej na zadania rządowe.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe