Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 117, poz. 1295) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXII/181/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 143, poz. 1560);

2) uchwałą Nr XXVI/210/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 82, poz. 1241);

3) uchwałą Nr XXI/163/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 poz. 78).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XX/174/09
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele[1])

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele obowiązujący od 1 stycznia 2009 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele na rok 2008 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 18, poz. 195).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do uchwały Nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele[2])

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191);

3) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.);

4) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to Gminę Kleszczele;

5) szkole - należy przez to rozumieć Przedszkole w Kleszczelach oraz Zespół Szkół w Kleszczelach;

6) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz dyrektora Przedszkola w Kleszczelach;

7) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w Przedszkolu oraz Zespole Szkół;

8) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to organ statutowy organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli - Zarząd Oddziału ZNP w Hajnówce;

9) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

10) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;

11) uczniu - rozumie się przez to wychowanka realizującego program przedszkola lub szkoły;

12) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy wymienionej w pkt 2.

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Nauczycielom oraz dyrektorom zatrudnionym w szkole może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. [3]) uchylony

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony; nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Kleszczel.

5. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

§ 3. 1. Ustala się szczegółowe kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego:

1) za uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydatktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów powyżej średniej wojewódzkiej albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach - laureatów wojewódzkich 0-10 pkt,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami 0-3 pkt,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki - udokumentowane 0-3 pkt.

2) za jakość świadczonej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanie powierzonych dodatkowych zadań lub zajęć:

a) podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe, samodokształacanie 0-3 pkt,

b) pedagogizacja rodziców, organizowanie zajęć otwartych - przekazywanie posiadanej wiedzy pedagogicznej 0-3 pkt,

c) dbałość o estetykę pomieszczeń klasowych0-3 pkt;

3) za zaangażowanie się w inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów:

a) organizacja oraz udział w imprezach i uroczystościach szkolnych0-3 pkt,

b) bezinteresowne wykonywanie zadań i czynności dodatkowych w dni wolne od zajęć, potwierdzone przez dyrektora 0-5 pkt,

c) prezentowanie swoich osiągnięć poza szkołą0-3 pkt,

d) czynny udział w pracy rady pedagogicznej0-2 pkt.

2. Maksymalna ilość możliwych punktów do osiągnięcia przez nauczyciela wynosi 38 pkt.

3. Dodatek motywacyjny może być przyznany po osiągnięciu przez nauczyciela co najmniej 20 z możliwych do osiągnięcia punktów.

4. Oceny punktowej pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, po upływie okresu, na który był przyznany dodatek motywacyjny.

5. Podstawą do przyznania dodatku motywacyjnego jest przedłożenie przez nauczyciela na piśmie (według ustalonego przez dyrektora wzoru) dyrektorowi osiągnięć swojej pracy.

§ 4. 1. Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikujące do przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół (lub nauczycielowi pełniącemu te obowiązki w zastępstwie):

1) właściwa współpraca z organem prowadzącym, rodzicami i ich organem przedstawicielskim -Radą Rodziców 0-5 pkt;

2) uzyskiwanie przez szkołę wysokich osiągnięć pracy dydaktycznej potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów powyżej średniej wojewódzkiej albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach - laureatów wojewódzkich 0-10 pkt;

3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych 0-4 pkt;

4) pozyskiwanie do budżetu szkoły środków finansowych z zewnątrz, np. funduszy strukturalnych UE, fundacji, itp. 0-10 pkt;

5) dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych (zapewnienie stanu bhp, przeglądy techniczne, itp.) 0-5 pkt;

6) właściwe oraz zgodne z potrzebami szkoły kierowanie doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli 0-4 pkt.

2. Maksymalana ilość możliwych do osiągnięcia przez dyrektora punktów - 38 pkt.

3. Dodatek motywacyjny może być przyznany po uzyskaniu przez dyrektora co najmniej 20 z możliwych do osiągnięcia punktów.

4. Oceny punktowej pracy dyrektora , wg kryteriów o których mowa w ust. 1, dokonuje burmistrz lub osoba upoważniona przez burmistrza do prowadzenia spraw oświaty w jego imieniu, po upływie okresu, na który był przyznany dodatek motywacyjny.

§ 5. 1.[4]) Na wypłatę dodatków motywacyjnych ustala się fundusz w wysokości 10 % środków na wypłatę wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres, na jaki przyznaje się dodatek, jest uzależniony od poziomu spełnienia kryteriów określonych w § 3 i § 4.

3. [5]) Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, ustala się w wysokości 13% - 18% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego nie wpływa na wysokość innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

5. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel oraz dyrektor powiadamiany jest na piśmie.

6. Dodatki motywacyjne przyznawane są w ramach posiadanych środków finansowych.

7. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.
Dodatkek funkcyjny

§ 6. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowiska dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze (placówce) przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny:

1) dyrektorowi szkoły w wysokości od 20% do 30%;

2) dyrektorowi przedszkola w wysokości od 12% do 20%

- minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygorowaniem pedagogicznym.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. W przypadku dyrektora zespołu szkół burmistrz, biorąc pod uwagę złożoność i typ szkół wchodzących w skład zespołu, wysokość dodatku funkcyjnego określonego w ust. 1, może podwyższyć o 50%.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły (placówki) ustala burmistrz, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowiska kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając postanowienia ust.1.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, wychowawstwem klasy lub funkcji (opiekuna stażu albo nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego), a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 7. 1. Nauczycielom poszczgólnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono dodatkowe zadania lub zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny:

1) [6]) za wychowawstwo klasy w wysokości 7%;

2) [7]) za opiekuna stażu w wysokości 4%

- minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - burmistrz. Przepisy § 6 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż powierzoną danemu nauczycielowi.

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

§ 8. 1. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w § 6 i § 7 ust. 1, nauczyciel nabywa prowo do obu dodatków.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
Dodatki za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości do 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczyciela zajęć wymienionych w § 8 i § 9 rozporządzenia.

3. [8]) W przypadku zbiegu prawa do dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych nauczycielowi przysługują oba dodatki.

4. Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - burmistrz, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych zajęć lub wykonywania prac.

5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenia liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

6. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

7. Dodatek wypłaca się w wyskości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach była zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. [9]) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Godziny podnadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować ze względu na:

a) zawieszenie zajęć z powodu epidemii, mrozów lub nieprzewidzianych awarii w obiekcie szkoły uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć,

b) chorobę dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż jeden dzień uważa się za odbyte.

5. [10]) uchylony

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. [11]) uchylony

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz Prawa pracy.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXII/181/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 143, poz. 1560), który wszedł w życie z dniem 24 lipca 2009 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXII/181/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 143, poz. 1560), który wszedł w życie z dniem 24 lipca 2009 r.

[3]) Uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/163/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 poz. 78), który wszedł w życie z dniem 23 stycznia 2014 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit a uchwały Nr XXVI/210/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 82, poz. 1241), który wszedł w życie z dniem 15 maja 2010 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[10]) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

[11]) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe