Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radziłów w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r poz. 594z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 2, art. 13, 14, 15, 37 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/96/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony wprowadza się następującą zmianę: W §10 po wyrazie "lata" stawia się przecinek i dodaje wyrazy: "a także na czas nieoznaczony".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe