Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Radziłów

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w niżej wymienionych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów:

1) Szkoła Podstawowa w Radziłowie,

2) Szkoła Podstawowa w Słuczu,

3) Szkoła Podstawowa w Mścichach,

4) Szkoła Podstawowa w Kramarzewie,

5) Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe