Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2014r.

o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) w związku z art. 14 pkt 1ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, z 2013r., poz. 1199) oraz §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Jaświły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Dofinansowywane mogą być następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikajace z potrzeb szkół:

1) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, w specjalności - etyka;

2) udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

4) koszty zwiazane z różnymi formami doskonalenia zawodowego.

2. Ustala się maksymalna kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów.

3. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1, pkt: 2,3 i 4, będa dofinansowywane w 100%.

§ 3. 1. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjeciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikajacego z potrzeb edukacyjnych szkoły.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nbauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopou dziekańskiego.

§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt 1 uwzględnia wnioski dyrektorów szkół złożone do dnia 30 listopada 2014r., wynikające z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły.

§ 5. Decyzje o przyznaniu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków, o których mowa w §1 podejmuje Wójt Gminy Jaświły.

§ 6. Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczycieli, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/189/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 marca 2014r. o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2014r., poz. 1583).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący RadyZałącznik do Uchwały Nr II/16/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014r.

WZÓR WNIOSKU

Na podstawie §6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz. 430)

wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli za semestr zimowy/letni roku akademickiego …../…...

I. Dane osobowe

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy :

............................................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania (nr telefonu):

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Posiadany poziom wykształcenia (odpowiednie zakreślić): mgr, mgr inż., inż., licencjat, SN, średnie.

4. Ukończona uczelnia (szkoła):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ukończony kierunek/ specjalizacja:

.............................................................................................................................................

II. Miejsce pracy nauczyciela.

1. Nazwa szkoły:

............................................................................................................................................

2. Adres szkoły:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Zajmowane stanowisko, nauczany/e/ przedmiot/y/:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Staż pracy nauczyciela w danej szkole:

............................................................................................................................................

5. Stopień awansu zawodowego

............................................................................................................................................

6. Wymiar zatrudnienia

.............................................................................................................................................

7. Rodzaj umowy o pracę/akt zatrudnienia przez mianowanie, na czas nieokreślony, na czas

określony, w zastępstwie/

.............................................................................................................................................

III. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego.

1. Pełna nazwa uczelni/zakładu kształcenia, adres:

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Forma podjętych (kontynuowanych) studiów (odpowiednie zakreślić): licencjackie/inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny.

3. Kierunek/specjalność podjętych (kontynuowanych ) studiów:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................4. Czas trwania podjętych studiów/szkolenia ( podać ilość semestrów)

od ..........................20......r. do...............................20........r.

Ilość semestrów ogółem..................

5. Koszt całkowity doskonalenia

………………………………………………………..

6. Stan studiów ( podać ukończony semestr)

………………………………………………………….

7. Semestr oraz koszt semestru, którego dotyczy refundacja

…………………………………………………………….

IV. Uzasadnienie wniosku

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................

/podpis ubiegającego się o dofinansowanie /

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.

....................................., dnia ........................201... roku.

....................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

VI. Opinia o przydatności do pracy w szkole ( placówce) kierunku studiów, które podjął

ubiegający się o dofinansowanie - nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły ( placówki),

dyrektorom wypełnia przedstawiciel organu prowadzącego szkołę ( placówkę).

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................... dnia ................... 20.... r.

........................................................ ................................................................................

/pieczęć szkoły (placówki) lub organu prowadzącego/

/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ lub przedstawiciela organu prowadzącego/

Uwagi.

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr.

2. Nie będą rozpatrywane wnioski bez wymaganych załączników, wypełnione nieczytelnie lub błędnie.

3. Informacje o sposobie załatwienia wniosku ubiegający się otrzymają na piśmie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe