reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2014r.

o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) w związku z art. 14 pkt 1ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, z 2013r., poz. 1199) oraz §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Jaświły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Dofinansowywane mogą być następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikajace z potrzeb szkół:

1) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, w specjalności - etyka;

2) udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

4) koszty zwiazane z różnymi formami doskonalenia zawodowego.

2. Ustala się maksymalna kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów.

3. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1, pkt: 2,3 i 4, będa dofinansowywane w 100%.

§ 3. 1. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjeciem przez nauczyciela doskonalenia nie wynikajacego z potrzeb edukacyjnych szkoły.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nbauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz w czasie korzystania z urlopou dziekańskiego.

§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust. 1, pkt 1 uwzględnia wnioski dyrektorów szkół złożone do dnia 30 listopada 2014r., wynikające z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły.

§ 5. Decyzje o przyznaniu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków, o których mowa w §1 podejmuje Wójt Gminy Jaświły.

§ 6. Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczycieli, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/189/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 marca 2014r. o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2014r., poz. 1583).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący RadyZałącznik do Uchwały Nr II/16/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014r.

WZÓR WNIOSKU

Na podstawie §6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz. 430)

wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli za semestr zimowy/letni roku akademickiego …../…...

I. Dane osobowe

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy :

............................................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania (nr telefonu):

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Posiadany poziom wykształcenia (odpowiednie zakreślić): mgr, mgr inż., inż., licencjat, SN, średnie.

4. Ukończona uczelnia (szkoła):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ukończony kierunek/ specjalizacja:

.............................................................................................................................................

II. Miejsce pracy nauczyciela.

1. Nazwa szkoły:

............................................................................................................................................

2. Adres szkoły:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Zajmowane stanowisko, nauczany/e/ przedmiot/y/:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Staż pracy nauczyciela w danej szkole:

............................................................................................................................................

5. Stopień awansu zawodowego

............................................................................................................................................

6. Wymiar zatrudnienia

.............................................................................................................................................

7. Rodzaj umowy o pracę/akt zatrudnienia przez mianowanie, na czas nieokreślony, na czas

określony, w zastępstwie/

.............................................................................................................................................

III. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego.

1. Pełna nazwa uczelni/zakładu kształcenia, adres:

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Forma podjętych (kontynuowanych) studiów (odpowiednie zakreślić): licencjackie/inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny.

3. Kierunek/specjalność podjętych (kontynuowanych ) studiów:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................4. Czas trwania podjętych studiów/szkolenia ( podać ilość semestrów)

od ..........................20......r. do...............................20........r.

Ilość semestrów ogółem..................

5. Koszt całkowity doskonalenia

………………………………………………………..

6. Stan studiów ( podać ukończony semestr)

………………………………………………………….

7. Semestr oraz koszt semestru, którego dotyczy refundacja

…………………………………………………………….

IV. Uzasadnienie wniosku

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................

/podpis ubiegającego się o dofinansowanie /

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.

....................................., dnia ........................201... roku.

....................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

VI. Opinia o przydatności do pracy w szkole ( placówce) kierunku studiów, które podjął

ubiegający się o dofinansowanie - nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły ( placówki),

dyrektorom wypełnia przedstawiciel organu prowadzącego szkołę ( placówkę).

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................... dnia ................... 20.... r.

........................................................ ................................................................................

/pieczęć szkoły (placówki) lub organu prowadzącego/

/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ lub przedstawiciela organu prowadzącego/

Uwagi.

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr.

2. Nie będą rozpatrywane wnioski bez wymaganych załączników, wypełnione nieczytelnie lub błędnie.

3. Informacje o sposobie załatwienia wniosku ubiegający się otrzymają na piśmie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama