Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/17/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2014r.

o zmianie uchwały o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jaświły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54, ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr I/10/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 listopada 2014 r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jaświły (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2014, poz. 3982), §11 otrzymuje następujące brzmienie:

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

1) dyrektorowi Zespołu Szkół - do 1500 zł;

2) zastępcy dyrektora Zespołu Szkół - do 750 zł;

3) dyrektorowi szkoły podstawowej powyżej 6-ciu oddziałów - do 1200

4) dyrektorowi szkoły podstawowej do 6-ciu oddziałów - do 600 zł;

5) kierownikowi świetlicy w wysokości - 300 ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe