reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2014 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska w Suchowoli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2584).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W SUCHOWOLI

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska w Suchowoli i obowiązuje wszystkich korzystających z targowiska.

§ 2. Właścicielem targowiska jest Gmina Suchowola. Administratorem targowiska jest CENTROKOM sp. z o.o. w Suchowoli.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest we czwartki.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w inne dni tygodnia niż określony w ust. 1 na podstawie zarządzenia Burmistrza Suchowoli.

§ 4. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści " Targowisko w Suchowoli".

2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska
z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokości opłaty targowej, regulaminu targowiska oraz informacje dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 5. Uprawnienie do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,

3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości artykułów rolno-spożywczych.

4. Zabrania się sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

§ 7. 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca,
z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach dojazdowych i innych ciągach komunikacyjnych.

3. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami.

§ 8. Administrator targowiska zobowiązany jest do:

1) poboru opłaty targowej,

2) utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej i umieszczania na niej aktualnych dokumentów,

3) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień,

4) zawiadomienia odpowiednich służb o sprzedaży towarów objętych zakazem lub, co do których zachodzi podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia,

5) sprzątania placu targowego i terenu wokół targowiska oraz usunięcia nieczystości po zakończeniu handlu i opuszczeniu targowiska przez handlujących,

6) odśnieżania terenu targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska.

7) utrzymanie w czystości sanitariatu i toalet, które poza czwartkami powinny być zamknięte.

§ 9. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

3. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych.

§ 10. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są do:

1) Przestrzegania regulaminu targowiska,

2) Wniesienia opłaty targowej,

3) Stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez administratora targowiska,

4) Przestrzegania w szczególności przepisów sanitarni-epidemiologicznych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

5) Utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości,

6) Posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie legalności prowadzonej działalności.

§ 12. 1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania opłaty targowej wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.

2. Opłatę targową pobiera administrator targowiska, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydania pokwitowań wg ustalonego wzoru (bilet).

3. Bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazany do kontroli osobom upoważnionym.

4. Za brak dowodu opłaty targowej uważa się również dowód z mniejszym niż obowiązującym nominałem.

5. W przypadku braku ważnego dowodu opłaty targowej, sprzedający zobowiązany jest do jej wniesienia, w wysokości stanowiącej trzykrotną wartość obowiązującej stawki.

§ 13. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§ 14. Spory pomiędzy administratorem targowiska a podmiotami korzystającymi z targowiska rozstrzyga Burmistrz Suchowoli.

§ 15. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama