Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/16/2014 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska w Suchowoli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2584).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W SUCHOWOLI

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska w Suchowoli i obowiązuje wszystkich korzystających z targowiska.

§ 2. Właścicielem targowiska jest Gmina Suchowola. Administratorem targowiska jest CENTROKOM sp. z o.o. w Suchowoli.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest we czwartki.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w inne dni tygodnia niż określony w ust. 1 na podstawie zarządzenia Burmistrza Suchowoli.

§ 4. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści " Targowisko w Suchowoli".

2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska
z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokości opłaty targowej, regulaminu targowiska oraz informacje dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 5. Uprawnienie do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,

3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości artykułów rolno-spożywczych.

4. Zabrania się sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

§ 7. 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca,
z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach dojazdowych i innych ciągach komunikacyjnych.

3. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami.

§ 8. Administrator targowiska zobowiązany jest do:

1) poboru opłaty targowej,

2) utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej i umieszczania na niej aktualnych dokumentów,

3) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień,

4) zawiadomienia odpowiednich służb o sprzedaży towarów objętych zakazem lub, co do których zachodzi podejrzenie, że są one szkodliwe dla zdrowia,

5) sprzątania placu targowego i terenu wokół targowiska oraz usunięcia nieczystości po zakończeniu handlu i opuszczeniu targowiska przez handlujących,

6) odśnieżania terenu targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska.

7) utrzymanie w czystości sanitariatu i toalet, które poza czwartkami powinny być zamknięte.

§ 9. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

3. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych.

§ 10. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są do:

1) Przestrzegania regulaminu targowiska,

2) Wniesienia opłaty targowej,

3) Stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez administratora targowiska,

4) Przestrzegania w szczególności przepisów sanitarni-epidemiologicznych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

5) Utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości,

6) Posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie legalności prowadzonej działalności.

§ 12. 1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania opłaty targowej wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.

2. Opłatę targową pobiera administrator targowiska, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydania pokwitowań wg ustalonego wzoru (bilet).

3. Bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazany do kontroli osobom upoważnionym.

4. Za brak dowodu opłaty targowej uważa się również dowód z mniejszym niż obowiązującym nominałem.

5. W przypadku braku ważnego dowodu opłaty targowej, sprzedający zobowiązany jest do jej wniesienia, w wysokości stanowiącej trzykrotną wartość obowiązującej stawki.

§ 13. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§ 14. Spory pomiędzy administratorem targowiska a podmiotami korzystającymi z targowiska rozstrzyga Burmistrz Suchowoli.

§ 15. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe