Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645. Poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) o oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Zabłudów:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) znajdujących się pod budynkami wybudowanymi na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,

d) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni;

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) wybudowanych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo rekreacyjne - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,75 z ł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli 2 % ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Rogucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe