Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645. poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. (MP poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1dt do kwoty 58,30 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe