Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały nr XIX/162/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Rada Miejska w Zabłudowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 340), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydzieleniu oraz przekazywaniu przedsiębiorcy następujących frakcji odpadów:

a) papieru i tektury,

b) metali,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i parków,

g) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

h) przeterminowanych leków,

i) chemikalii,

j) zużytych baterii i akumulatorów,

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

m) odpadów budowlano-remontowych,

n) zużytych opon,

o) pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.";;

2) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt. 2 lit. i, k, l, n w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej będą odbierane z częstotliwością, co najmniej raz w roku w formie specjalnych akcji, w ściśle wyznaczonym przez gminę terminie.",,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Odpady powstające w wyniku:

1) wykonywania drobnych remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej podlegają odbiorowi na podstawie zgłoszenia dodatkowego zapotrzebowania na wywóz tych odpadów w terminie uzgodnionym z gminą. Odpady powinny być zgromadzone w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową i powinny być ustawione w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Zakończenie prac należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie celem wywozu z nieruchomości. Właściciel nieruchomości może również postąpić z odpadami w sposób uwzględniony w § 15 pkt. 1.";

2) realizacji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, rozbiórki obiektu budowlanego lub w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powinny zostać odebrane przez wykonawcę robót budowlanych. Przez wykonawcę robót budowlanych należy rozumieć zarówno profesjonalnego wykonawcę robót budowlanych, jak i inwestora kiedy ten sam realizuje inwestycję. Oznacza to, iż odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku:

a) realizacji pozwolenia na budowę,

b) zgłoszenia robót budowlanych,

c) zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego,

powinny zostać odebrane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą robót budowlanych. Koszt za wykonanie takiej usługi ponosi w całości zleceniodawca.";

3) § 15 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się w Zabłudowie na działkach o nr geod. 83"..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe