Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Turośl

z dnia 5 stycznia 2015r.

w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645 i 1318; zm. Z 2014 r., poz.379 i 1072) oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.260 i 843 poz.1446, poz.1543; zm. z 2014 r., poz.659 i poz. 1310) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kolneńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 stycznia 2015 r.

DROGI ZALICZONE DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH POŁOŻONE
NA TERENIE GMINY TUROŚL

Lp.


Nazwa ciągu drogi

Obręb i numery
ewidencyjne działek

Długość
w km


Uwagi

1.

Turośl - Jesionki -Potasie

52,85,82

2.400

2.

Łacha -Łacha

213/1

1.400

3.

Łacha - Łacha

216/1

2.400

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe