Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/7/14 Rady Gminy Wizna

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) RADA GMINYWIZNA u c h w a l a , co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 rok polegających na:

1) Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 14.665,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 14.665,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :

DOCHODY - 12. 374. 941,61 zł W tym:

a) dochody bieżące - 11. 882.528,61 zł;

b) dochody majątkowe - 492.413,00 zł

WYDATKI - 13. 865. 763,61 zł W tym:

a) wydatki bieżące - 11. 376. 318,61 zł

b) wydatki majątkowe -2. 489. 445,00 zł

§ 2. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe