Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14/II/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.662.323 zł w tym: dochody bieżące 12.731.201 zł dochody majątkowe 1.931.122 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.910.473 zł w tym: wydatki bieżące 12.042.268 zł wydatki majątkowe 4.868.205 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym

513.411

513.411

200.356

313.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudową następujących dróg gminnych:
- droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820mb,
- droga w m. Dąbrowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb,
- droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100mb,
- drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200mb,
- droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb,
- droga relacji Miodusy Wielkie - Święck-Nowiny-Miodusy-Stasiowięta, dł ok. 350mb.,
- droga w m. Wiśniówek, dł. ok. 720mb,
- droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb,
- droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb,
- droga dojazdowa do pól z miejscowości Trzeciny w kierunku Dąbrowy Wielkiej

865.882

865.882

840.882

25.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 19.523 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóskach-Falkach

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

4

600

60016

6050

Zakup 8 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, 2x Brzóski Stare, Osipy-Kolonia

77.400

77.400

77.400

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

5

600

60016

6050

Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km

1.189.427

1.189.427

334.075

285.117
(pomoc fiansowa Satarostwo Wys. Maz.)
570.235
(dotacja z NFPDL)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

26.979

26.979

4.047

22.932

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich

54.000

54.000

54.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

801

80110

6060

Zakup urządzenia fitness na potrzeby gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

7.530

7.530

7.530

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

10

853

85395

6057
6059

Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej

125.599

125.599

18.840 (dot. z budż kraj)

106.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

853

85395

6067
6069

Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej

8.000

8.000

1.200(dot. z budż. kraj)

6.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

853

85395

6067
6069

Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

20.000

20.000

10.000

534 (dot. z budż kraj)

9.466

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

13

853

85395

6067
6069

Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

35.766

35.766

5.365(dot. z budż. kraj)

30.401

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

853

85395

6067
6069

Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

17.897

17.897

2.685(dot. z budż. kraj)

15.212

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Tybory-Kamianka, Trzeciny i Tybory-Trzcianka

115.055

115.055

115.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

16

900

90015

6050

Montaż lamp oświetleniowych w m.:
1) Świeck-Nowiny - 3 szt. led
2) Osipy Nowe - 3 szt. led
3) Osipy-Zakrzewizna - 2 szt. led
4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led
5) Wróble
6) Zawrocie- Nowiny
7) Brzóski-Falki
8) Michałki
9) Miodusy-Wielkie
10) Tybory-Misztale
11) Dąbrowa-Dzięciel
12) Święck Wielki
13) Gołasze-Puszcza
14) Brzóski-Markowizna
15) Jabłoń-Uszyńskie

179.054

179.054

179.054

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

17

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich

40.124

40.124

40.124

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

18

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach

29.510

29.510

29.510

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

19

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20

921

92109

6060

Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do
świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni

8.247

8.247

8.247

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

21

926

92601

6050

Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli

23.759

23.759

23.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.561 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

Ogółem

3.394.101

3.394.101

1.980.500

908.976

504.625

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

Dokonując przeniesień w planie dochodów oraz w planie wydatków należy:

1. zapewnić brakujące środki na następujących zadaniach:

- zakupy materiałów i usług związanych z promocją gminy - 3.490 zł,

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.475 zł,

- zakupy materiałów na potrzeby rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.000 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 6.800 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich - 800 zł,

- montaż lamp oświetlenia ulicznego - 5.600 zł,

- ogrodzenie boiska w Sokołach-Jaźwinach - 4.366 zł,

- opłacenie składek ZUS od świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) - 250 zł,

- zabudowa altany w m. Mścichy - 3.000 zł,

- opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej - 1.200 zł,

- opłacenie zakupu usług w SP w Święcku Wielkim - 550 zł.

2. skorygować paragraf, w którym ujmowana jest odpłatność za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy w przedszkolach miejskich (przeniesienie kwoty 110.000 zł z paragrafu 4430 na paragraf 4330).

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe