Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 777.096 zł, z tego:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 65.190 zł - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadań własnych;

2) dział 020 - Leśnictwo, rozdz. 02001 § 0750 o kwotę 4.384 zł - środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zadań własnych;

3) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 0970 o kwotę 130.620 zł - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadań własnych;

4) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 5.205 zł, § 6207 o kwotę 135.670 zł razem 140.875 zł - dochody z różnych opłat zadań własnych oraz dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych;

5) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ..., rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 26.344 zł, § 0490 o kwotę 30.985 zł, § 0690 o kwotę 5.433 zł, § 0760 o kwotę 1.590 zł, § 0920 o kwotę 2.241 zł razem 66.593 zł - dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, adiacenckiej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, różnych opłat i odsetek zadań własnych;

6) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 0970 o kwotę 10.162 zł - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadań własnych;

7) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 o kwotę 30.272 zł - dochody z tytułu usług opiekuńczych zadań własnych;

8) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 2370 o kwotę 329.000 zł - wpływ nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego zadań własnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 937.604 zł z tego:

1) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.450 zł, w tym:

a) rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 2.450 zł - wydatki na opłacenie składki do Izby Rolniczej zadań własnych,

b) rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 1.000zł, § 4300 o kwotę 1.000 zł, § 4500 o kwotę 1.000 zł razem 3.000 zł - wydatki na zakup materiałów, usług, pozostałe podatki zadań własnych;

2) dział dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 20.000 zł, § 4300 o kwotę 70.000 zł razem 90.000 zł - wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych zadań własnych;

3) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 4430 o kwotę 11.000 zł - wydatki na opłacenie kosztów nieruchomości wspólnej zadań własnych;

4) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 94.431 zł, z tego:

a) rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 14.331 zł, § 4110 o kwotę 35.000 zł, § 4120 o kwotę 15.000 zł, § 4270 o kwotę 4.000 zł, § 4430 o kwotę 5.700 zł, § 6060 o kwotę 20.000 zł razem 94.031 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług i opłacenia składek ubezpieczeniowych oraz zakupy inwestycyjne zadań własnych,

b) rozdz. 75095 § 3040 o kwotę 400 zł - wydatki na wypłatę nagród zadań własnych;

5) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.200 zł, z tego:

a) rozdz. 75412 § 4110 o kwotę 1.300 zł, § 4120 o kwotę 200 zł, § 4170 o kwotę 1.400 zł, § 4260 o kwotę 500 zł, § 4280 o kwotę 500 zł razem 3.900 zł - wydatki na opłacenie składki ubezpieczeniowej, zakup energii oraz usług zdrowotnych zadań własnych,

b) rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 300 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

6) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 480.992 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 19.716 zł, § 4120 o kwotę 18.736 zł, § 4440 o kwotę 261.095 zł razem 299.547 zł - wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składką Funduszu Pracy i odpis na ZFŚS zadań własnych,

b) rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 20.161 zł, § 4110 o kwotę 3.463 zł, § 4120 o kwotę 498 zł razem 24.122 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zadań własnych,

c) rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 3.700 zł, § 4120 o kwotę 8.349 zł, § 4440 o kwotę 60.000 zł razem 72.049 zł - wydatki na wypłatę ekwiwalentów, składkę Funduszu Pracy oraz odpis na ZFŚS zadań własnych,

d) rozdz. 80113 § 4430 o kwotę 4.000 zł - wydatki na opłacenie składki ubezpieczeniowej zadań własnych,

e) rozdz. 80132 § 4120 o kwotę 600 zł - wydatki na opłacenie składki Funduszu Pracy zadań własnych,

f) rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 166 zł, § 4110 o kwotę 5.931 zł, § 4120 o kwotę 2.205 zł, § 4440 o kwotę 186 zł razem 8.488 zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS zadań własnych,

g) rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 700 zł, § 4440 o kwotę 71.486 zł razem 72.186 zł - wydatki na opłacenie umów zleceń oraz odpis ZFŚS zadań własnych;

7) dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 9.700 zł, z tego:

a) rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 9.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 85154 § 4040 o kwotę 200 zł, § 4370 o kwotę 500 zł razem 700 zł - wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup usług telefonicznych zadań własnych;

8) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 71.050 zł, z tego:

a) rozdz. 85201 § 4300 o kwotę 4.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 85205 § 4300 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 40.000 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych,

d) rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 12.000 zł - wydatki na świadczenia społeczne zadań własnych,

e) rozdz. 85216 § 2910 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zwrot nienależnie pobranej dotacji zadań własnych,

f) rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 5.050 zł - wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych,

g) rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 8.000 zł - wydatki na świadczenia społeczne zadań własnych;

9) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63.131 zł, z tego:

a) rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 2.225 zł - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zadań własnych,

b) rozdz. 85417 § 4010 o kwotę 45.317 zł, § 4110 o kwotę 13.814 zł, § 4120 o 1.775 zł razem 60.906 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zadań własnych;

10) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 102.700 zł, z tego:

a) rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 47.500 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

b) rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 4.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

c) rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 21.000 zł, § 4210 o kwotę 12.000 zł razem 33.000 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług zadań własnych,

d) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

e) rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 8.200 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

11) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 3240 o kwotę 800 zł, § 4210 o kwotę 4.150 zł razem 4.950 zł - wydatki na wypłatę nagród oraz zakup materiałów zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.714.700 zł z tego:

1) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 15.000zł, § 4610 o kwotę 5.000 zł, razem 20.000zł - wydatki na zakup usług pozostałych i koszty sądowe zadań własnych;

2) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 211.016 zł, z tego:

a) rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 4.500 zł, § 4100 o kwotę 6.000 zł, § 4170 o kwotę 6.000 zł, § 4210 o kwotę 20.000 zł, § 4260 o kwotę 5.000 zł, § 4300 o kwotę 10.000 zł, § 4350 o kwotę 8.200 zł, § 4440 o kwotę 3.646 zł, § 4610 o kwotę 5.000 zł, § 6067 o kwotę 135.670 zł razem 204.016 zł - wydatki na wypłatę ekwiwalentów, prowizji za inkaso opłaty targowej, umów zleceń, zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych i kosztów komorniczych zadań własnych,

b) rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 4.500 zł, § 4300 o kwotę 2.500 zł razem 7.000 zł - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych;

3) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.200 zł, z tego:

a) rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 1.300 zł, § 4010 o kwotę 1.100 zł, § 4210 o kwotę 1.500 zł razem 3.900 zł - wydatki na wypłatę diet oraz wynagrodzeń osobowych i zakup materiałów zadań własnych,

b) rozdz. 75414 § 4260 o kwotę 300 - wydatki na zakup energii elektrycznej zadań własnych;

4) dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 33.000zł- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów zadań własnych;

5) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1.231.558 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 670.900 zł, § 4110 o kwotę 116.100 zł razem 787.000 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne zadań własnych,

b) rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 24.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 247.971 zł, § 4110 o kwotę 39.791 zł, § 4440 o kwotę 977 zł razem 288.739 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie społeczne oraz odpis na ZFŚS zadań własnych,

d) rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 88.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

e) rozdz. 80132 § 4010 o kwotę 29.100 zł, § 4110 o kwotę 10.440 zł, § 4440 o kwotę 402 zł razem 39.942 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS zadań własnych,

f) rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 3.377 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe zadań własnych;

6) dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 500 zł, § 4120 o kwotę 200 zł § 4170 o kwotę 6.700 zł, § 4210 o kwotę 2.000 zł, § 4260 o kwotę 300 zł razem 9.700 zł - wydatki na zakup materiałów , zakup energii, wypłatę umów zlecenia wraz z pochodnymi zadań własnych;

7) dział 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

8) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 54.753 zł, § 4110 o kwotę 5.778 zł, § 4120 o kwotę 414 zł, § 4440 o kwotę 1.411 zł razem 62.356 zł- wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracowników świetlic i odpis na ZFŚS zadań własnych;

9) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 131.000 zł, z tego:

a) rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 47.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 38.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 10.000 zł, § 4270 o kwotę 8.000 zł razem 18.000 zł - wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych zadań własnych,

d) rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 27.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych;

10) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 10.870 zł - wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 41.715.070 zł, z tego:

a) dochody bieżące 37.411.183 zł,

b) dochody majątkowe 4.303.887 zł;

2) Wydatki ogółem 39.788.091 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 36.095.578 zł,

b) wydatki majątkowe 3.692.513 zł.

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.545.211 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2013r.

4) Nadwyżkę budżetową w wysokości 381.768 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe