Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146 i poz.1626) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.118.864 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.422.214 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.783.754 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.087.104 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 312.369.754 zł, w tym:

a) bieżących 289.754.861 zł,

b) majątkowych 22.614.893 zł;

2) plan po stronie wydatków 321.981.757 zł, w tym:

a) bieżących 270.813.009 zł,

b) majątkowych 51.168.748 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego).

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1D jst do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1D%20jst.pdf


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf


Załącznik Nr 1D zl do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1D%20zl.pdf


Załącznik Nr 1 Dog do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1%20Dog.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W jst do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2W%20jst.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn.:"Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap" oraz "Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem", "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki", "Przebudowa ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653" i "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza" oraz realizacją zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym;

2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych;

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;

4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych i pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 - letnich oraz kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz nauką religii dzieci z gminy Filipów w szkołach miasta Suwałki;

6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wytrzeźwień;

7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy i zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Żłobku Miejskim, placówkach oświatowych oraz w zakresie projektów unijnych;

9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz udziałem dzieci z Gminy Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, m.in. w Zarządzie Dróg i Zieleni;

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań omówionych w § 1;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami;

3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

5) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych,

6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

7) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją zadań omówionych w § 1;

9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Izbie Wytrzeźwień;

10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej "Kalina";

11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakresie projektów unijnych;

12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych, w tym m.in. dotyczy odprowadzania wód opadowych, usuwania azbestu, realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta, oświetlenia ulic oraz podwyższenia kapitału zakładowego w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód Spółka z o.o.;

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, m.in. w związku z brakiem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym m.in. funkcjonowaniem lodowiska przy Zespole Szkół nr 3, funkcjonowaniem boisk Orlik oraz realizacją pozostałych zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe