Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Zawady

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d"" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146), Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 9 079 332 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 929 332 zł,

- majątkowe w wysokości 150 000 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 8 566 917 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 351 417 zł,

- majątkowe w wysokości 215 500 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20 000 ,

2) celową w wysokości 25 000 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Kwotę 1 023 451 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach" - zadanie zrealizowane w 2014 r.).

2) Deficyt budżetu gminy w wysokości 511 036 zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 107 881 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 620 296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 ;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 511 036 ;

- sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 596 845 .

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 33 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 100 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120 000 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 164 900 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku: dochody - 72 000 , wydatki - 72 000 , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 ;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 511 036 ;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 596 845 zł,

d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

e) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

f) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

g) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

h) przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

i) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

j) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński


Załącznik do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe