Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/2/14 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 530 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 530 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 71 489 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 159 455 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodówz tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 103 100 zł w 2014 r., kwota 56 355 zł w roku 2015.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 9 972 755 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 287 637 zł,

- majątkowe w wysokości 1 685 118 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 813 300 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 009 427 zł,

- majątkowe w wysokości 1 803 873 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/2/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 listopada 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. pub.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

227610

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

66188

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

11500

293798

Ogółem

20000

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/2/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem Nr FB-II.3111.575.2014.MA zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 - kwota 1 030 zł,

- dnia 10.09.2014r. została zawarta umowa pomiędzy Starostą Monieckim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, a Urzędem Gminy Jasionówka w celu sfinansowania pracodawcy kosztów kształcenia ustawicznego w formie kursu 1 pracownika pn.'' Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz osób''. Środki są przyznawane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - kwota 1 500 zł

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w trybie wykonywania budżetu na kwotę 71 489 zł.

- zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 2 530 zł zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone,

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększenie dotacji celowej dla GOKSIT o 15 000 zł. Kwota powstała ze zmniejszenia kwoty dotacji dla Biblioteki o 6 000 zł oraz ze zmniejszenia o kwotę 9 000 zł w dziale Ośrodki pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe