Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz.1318 zmiany z 2014 r, poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.300 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.256.400 zł, koszty - 2.248.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 242.500 zł, wydatki - 242.844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.704.310 zł, w tym dochody bieżące - 18.457.792 zł, dochody majątkowe - 246.518 zł.

2. Wydatki ogółem - 19.892.719 zł, w tym wydatki bieżące - 17.382.386 zł, wydatki majątkowe - 2.510.333 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.188.409 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

5 600,00

1 466,00

7 066,00

60016

Drogi publiczne gminne

5 600,00

1 466,00

7 066,00

0690

Wpływy z różnych opłat

4 000,00

2 466,00

6 466,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

- 1 000,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 559 980,00

15 000,00

4 574 980,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 581 600,00

15 000,00

1 596 600,00

0310

Podatek od nieruchomości

480 000,00

30 000,00

510 000,00

0320

Podatek rolny

820 000,00

- 15 000,00

805 000,00

758

Różne rozliczenia

9 238 117,00

7 000,00

9 245 117,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

50 000,00

7 000,00

57 000,00

0920

Pozostałe odsetki

50 000,00

7 000,00

57 000,00

852

Pomoc społeczna

663 627,00

400,00

664 027,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 300,00

400,00

8 700,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3 600,00

400,00

4 000,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

160 885,00

16 134,00

177 019,00

90002

Gospodarka odpadami

16 123,00

16 123,00

32 246,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

16 123,00

16 123,00

32 246,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

300,00

11,00

311,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

300,00

- 300,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

311,00

311,00

Razem zadania własne

15 642 618,00

40 000,00

15 682 618,00

Razem zadania zlecone

2 991 692,00

0,00

2 991 692,00

Razem zadania na podstawie porozumień

30 000,00

0,00

30 000,00

Razem dochody

18 664 310,00

40 000,00

18 704 310,00

w tym dochody majątkowe

246 518,00

0,00

246 518,00

dochody bieżące

18 417 792,00

40 000,00

18 457 792,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

26 000,00

1 000,00

27 000,00

01030

Izby rolnicze

16 000,00

1 000,00

17 000,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

16 000,00

1 000,00

17 000,00

100

Górnictwo i kopalnictwo

27 800,00

1 000,00

28 800,00

10095

Pozostała działalność

27 800,00

1 000,00

28 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 700,00

1 000,00

9 700,00

801

Oświata i wychowanie

7 284 107,00

11 600,00

7 295 707,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

666 729,00

11 600,00

678 329,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

253 000,00

8 000,00

261 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 000,00

3 000,00

48 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 300,00

600,00

4 900,00

852

Pomoc społeczna

1 136 543,00

400,00

1 136 943,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 300,00

400,00

8 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 910,00

400,00

2 310,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 669 024,00

22 000,00

1 691 024,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

71 770,00

4 000,00

75 770,00

4300

Zakup usług pozostałych

62 000,00

4 000,00

66 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

241 000,00

18 000,00

259 000,00

4260

Zakup energii

213 000,00

18 000,00

231 000,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 288 936,00

4 000,00

1 292 936,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

900 936,00

4 000,00

904 936,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 000,00

2 000,00

36 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

2 000,00

4 500,00

Razem zadania własne

16 671 027,00

40 000,00

16 711 027,00

Razem zadania zlecone

2 991 692,00

0,00

2 991 692,00

Razem zadania na podstawie porozumień

190 000,00

0,00

190 000,00

Razem wydatki

19 852 719,00

40 000,00

19 892 719,00

w tym wydatki majątkowe

2 510 333,00

0,00

2 510 333,00

wydatki bieżące

17 342 386,00

40 000,00

17 382 386,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku **

Przychody / Dochody *

Koszty / Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku **

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.

ogółem

w tym:

Środki unijne EFRR w ramach PROW

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu Gminy

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I.

Samorządowy zakład budżetowy

130 935

2 256 400

424 500

25 000

399 500

0

2 248 599

0

138 736

x

z tego:

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

130 935

2 256 400

424 500

25 000

399 500

2 248 599

0

138 736

x

II.

Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

344

242 500

0

x

x

x

242 844

x

0

z tego:

1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104

0

40 000

0

x

x

x

40 000

x

0

0

2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148

0

186 000

0

x

x

x

186 000

x

0

0

3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195

344

14 000

0

x

x

x

14 344

x

0

0

4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101

0

2 500

0

x

x

x

2 500

x

0

0

Ogółem

131 279

2 498 900

25 000

25 000

399 500

0

2 491 443

0

138 736

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.300 zł i zmniejsza o 16.300 zł, w tym:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 2.466 zł,

- zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z różnych dochodów związanych z drogami gminnymi,

- zwiększa się o 30.000 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, zmniejsza się jednocześnie wpływy z podatku rolnego wpłacanego przez osoby fizyczne o kwotę 15.000 zł,

- zwiększa się o 7.000 zł uzyskane odsetki od środków pieniężnych na lokatach,

- zwiększa się o 400 zł planowane wpłaty z funduszu alimentacyjnego,

- zwiększa się o 16.123 zł planowaną dotację z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, zgodnie z podpisaną umową kwota miała wpłynąć w 2015 roku, jednak otrzymaliśmy ją w roku bieżącym,

- zmienia się paragraf planu dochodów z tytułu opłaty produktowej - 311 zł, kwotę zaplanowano w wysokości otrzymanych wpływów.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym:

- zwiększa się o 1.000 zł składkę na rzecz izb rolniczych,

- zwiększa się o 1.000 zł wydatki związane z eksploatacją żwirowni,

- zwiększa się o 11.600 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na wynagrodzenie kierowców i opiekunów,

- zwiększa się o 400 zł wydatki związane z wypłatą i egzekucją funduszu alimentacyjnego, kwota pochodzi z wpłata dłużników alimentacyjnych,

- zwiększa się o 4.000 zł planowane wydatki na oczyszczanie miasta i wsi,

- zwiększa się o 18.000 zł wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego,

- zwiększa się o 4.000 zł wydatki do utrzymanie świetlic wiejskich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe