Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz.1318 zmiany z 2014 r, poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.668.000 zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 16.800.535 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.867.465 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.343.000 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.656.695 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.686.305 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150.826 zł,

2) celową w wysokości - 90.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 40.000 zł,

b) na wypłatę wyrównania nauczycielom - 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 325.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 25.000 zł oraz wydatki w wysokości 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 300 i wydatki w kwocie 300 zł, zgodnie z celem wynikającym z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 500.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.997.525 zł, koszty - 1.997.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 280.800 zł, wydatki - 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 500.000 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań;

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

0

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

0

Rozchody ogółem:

325 000

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

325 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 ROK

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Białostocki

275 000

1

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

250 000

2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

20 000

25 000

2

Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

110 000

3

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

462 000

4

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

126 000

Razem

20 000

588 000

25 000

Razem

110 000

0

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe