Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/8/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz 885 z późz. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie planu - 14.222zł, zwiększenie planu - 14.222zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych - 21.344.366zł, z tego: bieżące - 20.865.061zł; majątkowe - 479.305zł;

- Plan wydatków budżetowych - 22.624.980zł, z tego: bieżące - 19.924.182zł; majątkowe - 2.700.798zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.280.614zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 709.751zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570.863zł.

4. Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r" do Uchwały Nr IV/7/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19.12.2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/8/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

31305

11305

7605

0

7605

3700

0

0

0

0

20000

20000

0

0

zmniejszenie

-12000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12000

-12000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

19305

11305

7605

0

7605

3700

0

0

0

0

8000

8000

0

0

1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

przed zmianą

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

zmniejszenie

-12000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12000

-12000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8000

8000

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

zmniejszenie

-12000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12000

-12000

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8000

8000

0

0

750

Administracja publiczna

przed zmianą

3269253

3165654

2841202

1642097

1199105

0

288019

36433

0

0

103599

103599

0

0

zmniejszenie

-2222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2222

-2222

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3267031

3165654

2841202

1642097

1199105

0

288019

36433

0

0

101377

101377

0

0

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

1680879

1577280

1577180

1254120

323060

0

100

0

0

0

103599

103599

0

0

zmniejszenie

-2222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2222

-2222

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1678657

1577280

1577180

1254120

323060

0

100

0

0

0

101377

101377

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

103599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103599

103599

0

0

zmniejszenie

-2222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2222

-2222

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

101377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101377

101377

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

1515655

1306741

1302235

334339

967896

0

4506

0

0

0

208914

208914

180056

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

14222

14222

14222

0

14222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1529877

1320963

1316457

334339

982118

0

4506

0

0

0

208914

208914

180056

0

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

przed zmianą

402438

402438

402438

0

402438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

14222

14222

14222

0

14222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

416660

416660

416660

0

416660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

Zakup energii

przed zmianą

348258

348258

348258

0

348258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

14222

14222

14222

0

14222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

362480

362480

362480

0

362480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

19301923

16586903

13416847

8559412

4857435

1058072

1602038

201127

20000

288819

2715020

2715020

318335

0

zmniejszenie

-14222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14222

-14222

0

0

zwiększenie

14222

14222

14222

0

14222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

19301923

16601125

13431069

8559412

4871657

1058072

1602038

201127

20000

288819

2700798

2700798

318335

0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

3323057

3323057

953755

196464

757291

0

2369302

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3323057

3323057

953755

196464

757291

0

2369302

0

0

0

0

0

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/8/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

8 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Cedry

8 000,00

600

Transport i łączność

1 654 343,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 654 343,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 654 343,00

Projekty dróg gminnych

20 000,00

Przebudowa drogi gminnej Dzierzbia

80 911,00

Przebudowa drogi gminnej Ignacewo

0,00

Przebudowa drogi gminnej Zaborowo (Grabówek)

600 317,00

Przebudowa dróg gminnych polegająca na zamianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała

356 262,00

Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Stawiski

86 856,00

Przebudowa ulicy Krótkiej w m. Stawiski

150 325,00

Przebudowa ulicy Wiejskiej w m.Stawiski

196 939,00

Przebudowa ulicy Źródłowej w m. Stawiski

88 229,00

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy

74 504,00

750

Administracja publiczna

101 377,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

101 377,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

101 377,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

101 377,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

Przebudowa pokrycia dachu na budynku OSP Jurzec Włościański

30 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 075,00

80101

Szkoły podstawowe

3 075,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 075,00

Urządzenie placu zabaw w Stawiskach

3 075,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

208 914,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

208 914,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 858,00

Utworzenie miejsca spotkań Mieszkańców Barzykowa

8 026,00

Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki

20 832,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

117 514,00

Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach

80 771,00

Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki

36 743,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 542,00

Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach

43 414,00

Zagospodarowanie centrum wsi Mieczki Sucholaszczki

19 128,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

Wykonanie klimatyzacji w budynku GOKiS w Stawiskach

15 000,00

Razem

2 020 709,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/8/14
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przeniesieniu kwoty 14.222zł na oświetlenie ulic z następujących zadań inwestycyjnych: "Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Cedry" - 12.000zł, "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 2.222zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe