Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/III/2014 Rady Gminy Piątnica

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)[1]), oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.)[2]), w wykonaniu uchwały Nr 181/XXX/09 Rady Gminy Piątnica, z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Piątnica uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Stwierdza się, że ustalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi" dotyczące obszaru położonego w miejscowości Drozdowo są zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica" uchwalonego uchwałą Nr 205/XXVIII/02 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2002 roku zmienionym uchwałami: Nr 229/XXXVIIII/06 z dnia 18 października 2006 roku, Nr 36/VIII/11 z dnia 12 maja 2011 roku, Nr 106/XXIV/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku i Nr 199/XLIII/2014 z dnia 31 października 2014 roku.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 33, poz. 343 i Nr 64, poz. 584) dotyczącą terenu działek nr 491, 492 i 493/1 położonych na terenie miejscowości Drozdowo, zwaną dalej "zmianą planu".

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 4,0 ha gruntów wsi Drozdowo.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, zatytułowany: "Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś Drozdowo Gmina Piątnica", sporządzony na mapie w skali 1:1.000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu są następujące załączniki do niniejszej Uchwały :

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:1.000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granica obszaru objętego zmianą planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) przeznaczenie terenu określone symbolami przeznaczenia terenu;

d) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne;

e) zasady podziału nieruchomości, w tym: oznaczenie graficzne projektowanych podziałów na działki budowlane;

f) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej dotyczące:

- klasyfikacji funkcjonalnej ulic,

- trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV;

- pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję postulatywną lub informacyjną;

2) załącznik Nr 2 - rysunek zmiany planu w skali 1:5.000, uzupełniony o oznaczenie graficzne granic opracowania w skali 1:1000 niniejszej zmiany planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4. W uchwale Nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku (z późn. zm) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

granice opracowania w skali 1: 2000 i 1: 1000.";

2) po ROZDZIALE II USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM dodaje się ROZDZIAŁ IIA w brzmieniu:

"ROZDZIAŁ IIA
USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU

§ 20a. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Drozdowo.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych ustaleniami zmiany planu i wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznacza się następującymi symbolami przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem: MN - o łącznej powierzchni ok. 3,44 ha w tym:

a) 1 MN- teren o powierzchni ok. 1,90 ha,

b) 2 MN- teren o powierzchni ok. 1,10 ha,

c) 3 MN- teren o powierzchni ok. 0,27 ha,

d) 4 MN- teren o powierzchni ok. 0,17 ha;

2) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: ZP - o łącznej powierzchni ok. 0,08 ha;

3) tereny komunikacji o łącznej powierzchni ok. 0,42 ha, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:

a) KD - teren pod poszerzenie drogi publicznej - dojazdowej oznaczonej symbolem I-08KD o powierzchni ok. 0,034 ha,

b) KDW- teren drogi wewnętrznej o powierzchni ok. 0,383 ha,

3. Określone funkcje terenów wskazują podstawowy, ustalony w zmianie planu sposób użytkowania. Zmiana planu dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających do funkcji podstawowych pod warunkiem nie powodowania zmiany charakteru zagospodarowania, warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; zasady dotyczące przeznaczenia dopuszczalnego zostały określone w ustaleniach szczegółowych.

§ 20b. Ustala się zasadę zagospodarowania obszaru objętego zmianą planu w sposób uwzględniający położenie terenu w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz w Obszarze Natura 2000.

§ 20c. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązek zagospodarowania zielenią urządzoną o funkcji ozdobnej niezabudowanych i nieutwardzonych części działek położonych wzdłuż ulic;

2) przestrzeganie określonych zmianą planu funkcji i standardów przestrzennych.

§ 20d. Ustala się następujące zasady dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć zaliczonych w przepisach odrębnych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć zaliczonych w przepisach odrębnych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji drogowych i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcją mieszkaniową;

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 1 i 2 i nie związanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Narwi lub nie wynikających z tej ochrony, a mogących znacząco oddziaływać na siedliska i gatunki, dla ochrony których obszar ten został powołany;

4) zakaz zmiany stosunków gruntowo-wodnych, w tym budowy zbiorników wodnych bez zgody organów właściwych w zakresie gospodarki wodnej;

5) wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych;

6) obowiązek ochrony powietrza atmosferycznego - zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni własnych z stosowaniem wyłącznie paliwa proekologicznego;

7) obowiązek ochrony powierzchni ziemi poprzez ograniczanie przekształceń istniejącego ukształtowania terenu do niezbędnego minimum, wynikającego z prac budowlanych związanych z realizacją obiektów budowlanych;

8) obowiązek urządzenia zieleni o funkcji ozdobnej i izolacyjnej wzdłuż ulic.

§ 20e. Przestrzeń publiczną na obszarze objętym zmianą planu stanowi teren komunikacji publicznej - poszerzenie drogi publicznej oznaczonej symbolem I-08KD.

§ 20f. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowym:

1) działki budowlane powstałe na skutek podziału muszą mieć bezpośredni dostęp do dróg publicznych lub poprzez drogę wewnętrzną, zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany planu;

2) nakłada się obowiązek wydzielenia terenu pod realizację planowanej drogi wewnętrznej;

3) wydzielenie nowej działki budowlanej jest możliwe na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu i na rysunku zmiany planu.

§ 20g. Jako szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz sadzenia drzew w odległości 7,0 m od trasy istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV (licząc od osi linii).

§ 20h. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną z istniejących dróg publicznych i projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem przeznaczenia terenu KDW powiązanej z układem dróg zewnętrznych przez włączenia proste do dróg dojazdowych.

2. Ustala się parametry, linie rozgraniczające oraz linie zabudowy dróg dojazdowych i projektowanej drogi wewnętrznej:

1) drogi publiczne:

a) I-08KD -istniejąca droga publiczna na odcinku objętym zmianą planu o dł. ok. 86,5 m projektowane poszerzenie linii rozgraniczających do docelowej szerokości pasa drogowego wynoszącej 10,0 m;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2) droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem KDW:

a) projektowana droga niepubliczna dojazdowa obsługująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8,0 m i 12,0 m na odcinku prostym drogi na łuku zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

c) normatywne skosy na skrzyżowaniach z drogami publicznymi;

§ 20i. 1. Ustala się uzbrojenie terenu objętego zmianą planu w następujące sieci wraz z niezbędnymi urządzenia infrastruktury technicznej:

1) wodociągowa z urządzeniami ppoż.;

2) kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

3) elektroenergetyczna;

4) telekomunikacyjna;

5) innego uzbrojenia, jeśli zaistnieje taka konieczność w oparciu o obowiązujące przepisy, bez dokonywania zmiany planu.

2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia technicznego:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych nastąpi poprzez przyłącza indywidualne do projektowanej sieci wodociągowej,

b) przewiduje się rozbudowę sieci wodociągowej o przebiegu w pasie drogowym projektowanej drogi wewnętrznej KDW;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) odprowadzenie ścieków przewiduje się poprzez indywidualne przyłącza do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków,

b) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę:

- bezodpływowych, zbiorników na nieczystości ciekłe oraz wywóz specjalistycznym sprzętem do punktu zlewnego do oczyszczalni ścieków;

- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) odprowadzenie wód opadowych do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się:

- na terenach zabudowy mieszkaniowej (o małym stopniu zanieczyszczenia) - powierzchniowo, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

- z utwardzonych nawierzchni dróg - po oczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami, według rozwiązań indywidualnych;

4) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków, podgrzewania wody przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego;

5) zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji, realizacja sieci gazowej w oparciu o projekty budowlane sporządzone zgodnie z przepisami szczególnymi;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych, na warunkach technicznych określonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

a) istniejące urządzenia elektroenergetyczne SN przewidziano do adaptacji,

b) obowiązek zachowania strefy technicznej - w odległości 7,0 m od trasy linii elektroenergetycznych 15 kV (licząc od osi), w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń zieleni wysokiej,

c) dopuszcza się budowę stacji transformatorowej oraz zasilających je linii średniego napięcia - realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, bez dokonywania zmiany planu,

d) obowiązek udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury energetycznej oraz wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych i remontowych;

7) rozbudowa systemów teletechnicznych stosownie do potrzeb obejmuje modernizację przebudowy i rozbudowy elementów systemów, z dopuszczeniem różnych operatorów;

8) w zakresie usuwania odpadów komunalnych ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

§ 20j. Ustala się następujące zasady i wymagania z zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) obowiązek dostosowania stacji transformatorowych do wygaszania oświetlenia zewnętrznego;

2) w budynkach mieszkalnych przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane przez użytkowników budynków w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP;

3) obowiązek wykonania hydrantów w odcinkach projektowanej sieci wodociągowej.

§ 20k. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne w tym: grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni około 4,0 ha, w tym: RIVb-0,24 ha, RV-2,2 ha, RVI-1,3 ha, PsV-0,25 ha, Ps VI-0,01 ha."

3) po podrozdziale III.3 dodaje się podrozdział III.3a w brzmieniu:

podrozdział III.3a

w granicach określonych na rysunku zmiany planu w skali 1: 1000

§ 41a. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 1 MN, 2 MN, 3 MN i 4 MN ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

a) jako przeznaczenie uzupełniające ustala się usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) zasady zagospodarowania terenu:

- obsługę komunikacyjną terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zapewnia się z istniejącej drogi dojazdowej KD i projektowanej drogi wewnętrznej KDW;

- zabudowa mieszkaniowa realizowana wzdłuż wyznaczonych obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

- dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego, na każdej wyznaczonej działce budowlanej jako obiektu wolnostojącego i jednego budynku gospodarczo-garażowego lub usługowo-gospodarczego;

- ustala się warunek zachowania odległości budynku mieszkalnego od bocznych granic działek nie mniej niż 4,0 m;

- ustala się obowiązek dla części terenu 1 MN utrzymania strefy ochronnej wokół cmentarza, chronionej przed wprowadzeniem nowej zabudowy o szerokości 150,0 m dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie zaopatrywanych w wodę z sieci wodociągowej:

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni ogólnej działki mieszkaniowej;

- powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 30% powierzchni terenu działki;

- ogrodzenia od strony ulic ażurowe, o wysokości do 1,6 m, w tym cokół o do wysokości 0,6 m, bezpośrednio w liniach rozgraniczających dróg z zachowaniem jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy;

b) zakłada się następujący podział terenów niezabudowanych na działki budowlane mieszkaniowe:

- teren oznaczony symbolem 1 MN na dziesięć działek budowlanych prostopadle do projektowanej drogi wewnętrznej KDW z wyjątkiem ostatniej działki przyległej do drogi KD od strony południowej, z uwzględnieniem trasy linii elektroenergetycznej 15-SN, szerokości frontów działek wg rysunku zmiany planu;

- teren oznaczony symbolem 2 MN na pięć działek o granicach prostopadłych do drogi KDW z uwzględnieniem trasy linii elektroenergetycznej 15 SN, szerokości frontów działek wg rysunku zmiany planu;

- teren oznaczony symbolem 3 MN na dwie działki o granicach prostopadłych do poszerzanej drogi dojazdowej KD;

c) warunki zabudowy i realizacji budynków:

- nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych - dwie kondygnacje naziemne, w tym ostatnia jako poddasze użytkowe, dopuszcza się podpiwniczenie budynków, maksymalna wysokość ściany frontowej budynków do oparcia dachu 5,5 m, dachy kształtowane tradycyjnie dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o nachyleniu połaci w granicach 35o -45o, główna kalenica budynku równoległa do drogi wewnętrznej;

- powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych - 180 m2 ± 20%;

- zalecana szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego od strony drogi 14 m ± 15%;

- wyniesienie posadzki parteru budynku mieszkalnego od 0,60 m do maksymalnie 1,0 m ponad poziomem projektowanej rzędnej terenu, budynku usługowego do 0,50 m ponad poziom terenu;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy gospodarczej i usługowo - gospodarczej - jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokość ściany frontowej budynków do oparcia dachu 4,0 m, dachy kształtowane tradycyjnie dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o nachyleniu połaci w granicach 35o -45o.

§ 41b. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem ZP ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona;

2) warunki zagospodarowania:

a) zagospodarowanie zielenią niską na cele rekreacji - placu zabaw z obiektami małej architektury ogrodowej, funkcjonującego w powiązaniu z terenami zabudowy mieszkaniowej,

b) od strony południowej funkcja zieleni izolacyjnej w formie skupisk krzewów i drzew;

c) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 90%,

3) dostępność komunikacyjna - z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.";

4) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem zmiany planu, pobieranej jednorazowo w momencie zbycia nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia w którym zmiana planu miejscowego stanie się obowiązująca, w wysokości dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:

1) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN - w wysokości 5 % (słownie: pięć procent),

2) przeznaczonych pod zabudowę zieleń urządzoną ZP w wysokości 5 % (słownie: pięć procent),

3) przeznaczonych pod komunikację KDW w wysokości 5 % (słownie: pięć procent).".

§ 5. Zmienia się rysunki planu stanowiące załączniki nr 1 i 3 do uchwały Nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, w następujący sposób:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:5.000, uzupełnia się o oznaczenie graficzne granic opracowania w skali 1:1000 rysunku zmiany planu;

2) załącznik nr 3 - zmienia się oznaczenie graficzne granic opracowania na rysunku planu w skali 1:2.000 pomniejszając teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową oznaczoną symbolem I-3.14RM zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/III/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/III/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7/III/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768) Rada Gminy Piątnica stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu ludności oraz w terminie 16 dni po zakończeniu wyłożenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w zakresie dotyczącym terenu działek nr 491, 492 i 493/1 położonych na terenie miejscowości Drozdowo.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/III/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Piątnica oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.)[3]) Rada Gminy Piątnica stwierdza, że na terenie objętym zmianą planu inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy Piątnica, będą realizowane z dochodów własnych oraz innych źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalonych rocznych planów inwestycyjnych gminy Piątnica.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Weber


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego ParkuKrajobrazowegoDoliny Narwi

Do Wójta Gminy wpłynął wniosek dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmującego obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi dotyczący powiększenia rezerw terenowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na gruntach wsi Drozdowo. Następnie Rada Gminy podjęła uchwały dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w powyższym zakresie. Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) opracował projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w omawianym zakresie. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu opracowanego projektu zmiany planu oraz w terminie ustalonym w ogłoszeniu o wyłożeniu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z opracowanym projektem.


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768.

[3]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe