Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.200.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.849) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX.200.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyzszej niż 12 ton w zalezności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonyh w tabeli nr 2: Tabela nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zaespołu pojazdów: ciagnik siodłowego + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.840,00

2.300,00

18

25

1.840,00

2.300,00

25

31

1.840,00

2.300,00

31 i powyżej

1.840,00

2.300,00

Trzy osi i więcej

12

40

2.300,00

2.300,00

40 i powyżej

2.320,00

2.900,00

2. § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonyh w tabeli nr 3:[1]) Tabela nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczeka + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.200,00

1.500,00

18

25

1.200,00

1.500,00

25 i powyżej

1.200,00

1.500,00

Dwie osie

12

28

1.500,00

1.500,00

28

33

1.520,00

1.800,00

33

38

1.600,00

1.800,00

38 i powyżej

1.600,00

1.800,00

Trzy osi i więcej

12

38

1.800,00

1.800,00

38 i powyzej

1.760,00

2.200,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe