Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r poz.379,poz.1072) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r poz.849) Uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/238/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2015 (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz. 3581) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt.1 lit c otrzymuje brzmienie: ,,z wyjątkiem samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton do poniżej 12 ton z rokiem produkcji do 2000r włącznie - 300,00 zł.

2) w § 1 pkt 4, w kolumnie 3 i 4 tabeli wyrazy "stawka pojazdu" zastępuje się wyrazami "stawka podatku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

1) "Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami członkowskimi.(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992)

2. Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe(Dz.Urz.WE.L.187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczane w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej- dotycząca ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe