reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2.9.2014 Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 15 723 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 8 271 356 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 746 729

2) dochody majątkowe - 1 524 627

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 548 962 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 6 650 855zł

2) wydatki majątkowe - 1 898 107 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

6 600,00

1 700,00

8 300,00

01095

Pozostała działalność

6 600,00

1 700,00

8 300,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

1 700,00

2 700,00

600

Transport i łączność

4 832,00

3 000,00

7 832,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 232,00

3 000,00

6 232,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 232,00

3 000,00

6 232,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

94 156,00

19 000,00

113 156,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

94 156,00

19 000,00

113 156,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

- 1 000,00

4 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

84 850,00

20 000,00

104 850,00

720

Informatyka

52 814,00

- 41 053,00

11 761,00

72095

Pozostała działalność

52 814,00

- 41 053,00

11 761,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

16 372,00

- 16 372,00

0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

36 442,00

- 24 681,00

11 761,00

750

Administracja publiczna

5 003,00

10 000,00

15 003,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 000,00

10 000,00

15 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

10 000,00

15 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 405 035,00

23 076,00

2 428 111,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

136 070,00

23 076,00

159 146,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

90 000,00

23 076,00

113 076,00

Razem własne:

6 342 220,00

15 723,00

6 357 943,00

Razem zlecone:

1 302 737,00

0,00

1 302 737,00

Razem w drodze porozumień:

610 676,00

0,00

610 676,00

Ogółem:

8 255 633,00

15 723,00

8 271 356,00

Objaśnienia:

Na podstawie aneksu Nr 3 do umowy w sprawie współdziałania przy realzacji zadania pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorzadowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziale 720 zmniejszono plan dochodów o 41 053 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok.Ponadto w działach: 010,600,700,750,756 zwiększono plan dochodów dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

65 600,00

0,00

65 600,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

42 100,00

0,00

42 100,00

4260

Zakup energii

18 000,00

- 930,00

17 070,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

930,00

930,00

600

Transport i łączność

475 906,00

14 200,00

490 106,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

0,00

4 200,00

4 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 200,00

4 200,00

60016

Drogi publiczne gminne

475 906,00

10 000,00

485 906,00

4300

Zakup usług pozostałych

186 300,00

10 000,00

196 300,00

720

Informatyka

62 134,00

- 48 297,00

13 837,00

72095

Pozostała działalność

62 134,00

- 48 297,00

13 837,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

13 732,00

- 13 732,00

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 423,00

- 2 423,00

0,00

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 640,00

- 2 640,00

0,00

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

466,00

- 466,00

0,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36 442,00

- 24 681,00

11 761,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 431,00

- 4 355,00

2 076,00

750

Administracja publiczna

1 118 370,00

8 200,00

1 126 570,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

917 800,00

8 200,00

926 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

560 500,00

7 000,00

567 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98 000,00

1 200,00

99 200,00

757

Obsługa długu publicznego

64 000,00

- 1 380,00

62 620,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

64 000,00

- 1 380,00

62 620,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

60 000,00

- 1 380,00

58 620,00

801

Oświata i wychowanie

2 205 680,00

33 836,00

2 239 516,00

80101

Szkoły podstawowe

1 594 667,00

36 000,00

1 630 667,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57 764,00

703,00

58 467,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

918 399,00

35 297,00

953 696,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

92 621,00

- 2 164,00

90 457,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 931,00

- 2 164,00

67 767,00

852

Pomoc społeczna

304 309,00

0,00

304 309,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

150 413,00

1 390,00

151 803,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 949,00

1 390,00

9 339,00

85295

Pozostała działalność

43 949,00

- 1 390,00

42 559,00

3110

Świadczenia społeczne

43 949,00

- 1 390,00

42 559,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

117 992,00

2 164,00

120 156,00

85401

Świetlice szkolne

78 980,00

2 164,00

81 144,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 704,00

3 076,00

57 780,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 782,00

464,00

10 246,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 402,00

- 174,00

1 228,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 082,00

- 202,00

2 880,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

438 789,00

7 000,00

445 789,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

394 119,00

8 000,00

402 119,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

204 500,00

8 000,00

212 500,00

92116

Biblioteki

42 670,00

- 1 000,00

41 670,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

42 670,00

- 1 000,00

41 670,00

Razem własne:

6 305 251,00

15 723,00

6 320 974,00

Razem zlecone:

1 302 737,00

0,00

1 302 737,00

Razem w drodze porozumień:

925 251,00

0,00

925 251,00

Ogółem:

8 533 239,00

15 723,00

8 548 962,00

Objaśnienia:

- dział 010 zwiększono plan wydatków o 930 zł na przedpłatę przyłącza energetycznego do przepompowni w Morzu,

- dział 600 zwiększono plan wydatków o 14 200 zł na utrzymanie dróg gminnych - 10 000 zł oraz 4 200 zł dofinansowanie transportu lokalnego,

- dział 720 zmniejszono plan wydatków o 48 297 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok,

- dział 750 zwiększono plan wydatków o 8200 zł w związku z podwyżką wynagrodzenia
i wypłatą ekwiwalentu urlopowego dla Wójta Gminy,

- dział 757 zmniejszono wydatki na obsługę długu o 1 380 zł,

- dział 801 i 854 zwiększono wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół w Czyżach,

- dział 852 dokonano przesunięć między paragrafami,

- dział 921 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Instytucji Kultury o 7 000 zł.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu

11 000,00

11 000,00

11 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

2.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże I etap

944 893,00

814 251,00

203 575,00

-

610 676,00*

-

Urząd Gminy Czyże

3.

630

63095

6057
6059

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach

78 137,00

74 584,00

31 899,00

-

-

42 685,00

Urząd Gminy Czyże

4.

921

92109

6050
6057
6059

Remont świetlicy w Zbuczu

67 519,00

67 519,00

24 906,00

-

-

42 613,00

Urząd Gminy Czyże

Zakupy inwestycyjne

5.

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

62 134,00

13 837,00

2 076,00

-

-

11 761,00

Urząd Gminy Czyże

6

754

75412

6067
6069

Zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013

751 366,00

751 366,00

75 214,00

-

676 152,00

Urząd Gminy Czyże

7.

600

60016

6060

Zakup przystanków autobusowych 2 szt

17 800,00

17 800,00

17 800,00

Urząd Gminy Czyże

8

801

80103

6067
6069

Zakup sprzętu w ramach projektu " Przedszkole Przyszłości - modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach":
zmywarka z funkcją wyparzania - 5 050,00
szafa magazynowa- 3 700,00 sprzęt nagłaśniający- 4 900,00 tablica interaktywna- 5 100,00

18 750,00

18 750,00

0

0

2 812,00**

15 938,00

Zespół Szkół w Czyżach

Ogółem

1 951 599,00

1 769 107,00

366 470,00

-

613 488,00

789 149,00

x

* dotacja z powiatu

** dotacja z budżetu krajowego

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

Pod-
miotowa

Przed-
miotowa

1.

Powiat Hajnowski -
dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych:
a) Kuraszewo - Nowokornin
b) regeneracja dróg powiatowych

111 000

97 000
14 000

-

-

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

8 730

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

7 000

4.


Gminna Instytucja Kultury:

- Biblioteka Gminna

- Gminny Ośrodek Kultury

-


254 170

41 670

212 500

-

Razem

126 730

254 170

-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

Pod
miotowa

Przed
miotowa

1.

Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce

2 000

-

-

2.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

18 000

-

-

Razem

20 000

-

-

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK

dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

61 970,00

80101

Szkoły podstawowe

970,00

0920

Wpływy z różnych opłat

10,00

0830

Wpływy z usług

960,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

61 000,00

0830

Wpływy z usług

61 000,00

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

61 970,00

80101

Szkoły podstawowe

970,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

970,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

61 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

4220

Zakup środków żywności

55 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama