Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2.9.2014 Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 15 723 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 8 271 356 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 746 729

2) dochody majątkowe - 1 524 627

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 548 962 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 6 650 855zł

2) wydatki majątkowe - 1 898 107 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

6 600,00

1 700,00

8 300,00

01095

Pozostała działalność

6 600,00

1 700,00

8 300,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

1 700,00

2 700,00

600

Transport i łączność

4 832,00

3 000,00

7 832,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 232,00

3 000,00

6 232,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 232,00

3 000,00

6 232,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

94 156,00

19 000,00

113 156,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

94 156,00

19 000,00

113 156,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

- 1 000,00

4 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

84 850,00

20 000,00

104 850,00

720

Informatyka

52 814,00

- 41 053,00

11 761,00

72095

Pozostała działalność

52 814,00

- 41 053,00

11 761,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

16 372,00

- 16 372,00

0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

36 442,00

- 24 681,00

11 761,00

750

Administracja publiczna

5 003,00

10 000,00

15 003,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 000,00

10 000,00

15 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

10 000,00

15 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 405 035,00

23 076,00

2 428 111,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

136 070,00

23 076,00

159 146,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

90 000,00

23 076,00

113 076,00

Razem własne:

6 342 220,00

15 723,00

6 357 943,00

Razem zlecone:

1 302 737,00

0,00

1 302 737,00

Razem w drodze porozumień:

610 676,00

0,00

610 676,00

Ogółem:

8 255 633,00

15 723,00

8 271 356,00

Objaśnienia:

Na podstawie aneksu Nr 3 do umowy w sprawie współdziałania przy realzacji zadania pn."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorzadowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziale 720 zmniejszono plan dochodów o 41 053 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok.Ponadto w działach: 010,600,700,750,756 zwiększono plan dochodów dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

65 600,00

0,00

65 600,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

42 100,00

0,00

42 100,00

4260

Zakup energii

18 000,00

- 930,00

17 070,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

930,00

930,00

600

Transport i łączność

475 906,00

14 200,00

490 106,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

0,00

4 200,00

4 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 200,00

4 200,00

60016

Drogi publiczne gminne

475 906,00

10 000,00

485 906,00

4300

Zakup usług pozostałych

186 300,00

10 000,00

196 300,00

720

Informatyka

62 134,00

- 48 297,00

13 837,00

72095

Pozostała działalność

62 134,00

- 48 297,00

13 837,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

13 732,00

- 13 732,00

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 423,00

- 2 423,00

0,00

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 640,00

- 2 640,00

0,00

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

466,00

- 466,00

0,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36 442,00

- 24 681,00

11 761,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 431,00

- 4 355,00

2 076,00

750

Administracja publiczna

1 118 370,00

8 200,00

1 126 570,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

917 800,00

8 200,00

926 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

560 500,00

7 000,00

567 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98 000,00

1 200,00

99 200,00

757

Obsługa długu publicznego

64 000,00

- 1 380,00

62 620,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

64 000,00

- 1 380,00

62 620,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

60 000,00

- 1 380,00

58 620,00

801

Oświata i wychowanie

2 205 680,00

33 836,00

2 239 516,00

80101

Szkoły podstawowe

1 594 667,00

36 000,00

1 630 667,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57 764,00

703,00

58 467,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

918 399,00

35 297,00

953 696,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

92 621,00

- 2 164,00

90 457,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 931,00

- 2 164,00

67 767,00

852

Pomoc społeczna

304 309,00

0,00

304 309,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

150 413,00

1 390,00

151 803,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 949,00

1 390,00

9 339,00

85295

Pozostała działalność

43 949,00

- 1 390,00

42 559,00

3110

Świadczenia społeczne

43 949,00

- 1 390,00

42 559,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

117 992,00

2 164,00

120 156,00

85401

Świetlice szkolne

78 980,00

2 164,00

81 144,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 704,00

3 076,00

57 780,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 782,00

464,00

10 246,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 402,00

- 174,00

1 228,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 082,00

- 202,00

2 880,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

438 789,00

7 000,00

445 789,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

394 119,00

8 000,00

402 119,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

204 500,00

8 000,00

212 500,00

92116

Biblioteki

42 670,00

- 1 000,00

41 670,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

42 670,00

- 1 000,00

41 670,00

Razem własne:

6 305 251,00

15 723,00

6 320 974,00

Razem zlecone:

1 302 737,00

0,00

1 302 737,00

Razem w drodze porozumień:

925 251,00

0,00

925 251,00

Ogółem:

8 533 239,00

15 723,00

8 548 962,00

Objaśnienia:

- dział 010 zwiększono plan wydatków o 930 zł na przedpłatę przyłącza energetycznego do przepompowni w Morzu,

- dział 600 zwiększono plan wydatków o 14 200 zł na utrzymanie dróg gminnych - 10 000 zł oraz 4 200 zł dofinansowanie transportu lokalnego,

- dział 720 zmniejszono plan wydatków o 48 297 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok,

- dział 750 zwiększono plan wydatków o 8200 zł w związku z podwyżką wynagrodzenia
i wypłatą ekwiwalentu urlopowego dla Wójta Gminy,

- dział 757 zmniejszono wydatki na obsługę długu o 1 380 zł,

- dział 801 i 854 zwiększono wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół w Czyżach,

- dział 852 dokonano przesunięć między paragrafami,

- dział 921 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Instytucji Kultury o 7 000 zł.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu

11 000,00

11 000,00

11 000,00

-

-

-

Urząd Gminy Czyże

2.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże I etap

944 893,00

814 251,00

203 575,00

-

610 676,00*

-

Urząd Gminy Czyże

3.

630

63095

6057
6059

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach

78 137,00

74 584,00

31 899,00

-

-

42 685,00

Urząd Gminy Czyże

4.

921

92109

6050
6057
6059

Remont świetlicy w Zbuczu

67 519,00

67 519,00

24 906,00

-

-

42 613,00

Urząd Gminy Czyże

Zakupy inwestycyjne

5.

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

62 134,00

13 837,00

2 076,00

-

-

11 761,00

Urząd Gminy Czyże

6

754

75412

6067
6069

Zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013

751 366,00

751 366,00

75 214,00

-

676 152,00

Urząd Gminy Czyże

7.

600

60016

6060

Zakup przystanków autobusowych 2 szt

17 800,00

17 800,00

17 800,00

Urząd Gminy Czyże

8

801

80103

6067
6069

Zakup sprzętu w ramach projektu " Przedszkole Przyszłości - modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach":
zmywarka z funkcją wyparzania - 5 050,00
szafa magazynowa- 3 700,00 sprzęt nagłaśniający- 4 900,00 tablica interaktywna- 5 100,00

18 750,00

18 750,00

0

0

2 812,00**

15 938,00

Zespół Szkół w Czyżach

Ogółem

1 951 599,00

1 769 107,00

366 470,00

-

613 488,00

789 149,00

x

* dotacja z powiatu

** dotacja z budżetu krajowego

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

Pod-
miotowa

Przed-
miotowa

1.

Powiat Hajnowski -
dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych:
a) Kuraszewo - Nowokornin
b) regeneracja dróg powiatowych

111 000

97 000
14 000

-

-

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

8 730

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

7 000

4.


Gminna Instytucja Kultury:

- Biblioteka Gminna

- Gminny Ośrodek Kultury

-


254 170

41 670

212 500

-

Razem

126 730

254 170

-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania i podmiot

celowa

Pod
miotowa

Przed
miotowa

1.

Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce

2 000

-

-

2.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

18 000

-

-

Razem

20 000

-

-

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK

dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

61 970,00

80101

Szkoły podstawowe

970,00

0920

Wpływy z różnych opłat

10,00

0830

Wpływy z usług

960,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

61 000,00

0830

Wpływy z usług

61 000,00

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

61 970,00

80101

Szkoły podstawowe

970,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

970,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

61 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

4220

Zakup środków żywności

55 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe